Categorie: rulov

 • rul-20240521-rulov-000013

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat na een voorgenomen herstructurering zij verdragsinwoner wordt van een ander land en dat de toepassing van artikel 15c van de Wet op de vennootschapsbelasting (Wet Vpb) niet leidt tot verschuldigde vennootschapsbelasting. Ook is zekerheid vooraf gevraagd over de inhoudingsplicht van Y na de herstructurering voor dividenden aan X.…

 • rul-20240514-rulov-000002

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of X subjectief vrijgesteld is van vennootschapsbelasting. Het verzoek ziet op de jaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot het voorgaande. Het voorgaande zal in beginsel in het kader…

 • rul-20240430-rulov-000007

  Er is een verzoek ingediend om zekerheid vooraf over de waarde van een grensoverschrijdende vordering op het moment van omzetting van de vordering in aandelenkapitaal van de debiteur. Het verzoek ziet op het jaar 2022. X heeft medio 2022 een vordering op de buitenlandse deelneming A omgezet in aandelenkapitaal. De op dat moment te hanteren…

 • rul-20240423-rulov-000007

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat zij na een grensoverschrijdende juridische fusie waarbij zij als verkrijgende vennootschap betrokken is, gevestigd is in Nederland op grond van artikel 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. X is op grond van artikel 4, eerste…

 • rul-20240423-rulov-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de Wet minimumbelasting 2024 (Wmb 2024). Men wenst zekerheid vooraf voor de verslagjaren 2024/2025 tot en met 2028/2029. De overeenkomst tussen Y en C kwalificeert als een met een licentie vergelijkbare regeling van een overheid voor het gebruik van een in een staat gelegen onroerende…

 • rul-20240416-rulov-000009

  Er is een verzoek ingediend voor zekerheid vooraf of een terugbetaling van het gestort kapitaal met de herbeleggingsreserve daarin begrepen resulteert in opbrengst voor de dividendbelasting. De gevraagde zekerheid ziet op het jaar 2024. De terugbetaling van het gestort kapitaal door X, met daarin de herbeleggingsreserve begrepen, resulteert niet in opbrengst voor de Wet DB.…

 • rul-20240416-rulov-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of de omzetting van grensoverschrijdende vorderingen in aandelenkapitaal resulteert in belastbare winst voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) bij de debiteur. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2022. De debt for equity swaps door A, B en C in X en de daaropvolgende…

 • rul-20240409-rulov-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of X als vrijgestelde organisatie kwalificeert in de zin van het relevante belastingverdrag en ten aanzien van haar indirecte Nederlandse inkomsten verdragsvoordelen geniet en de gevolgen hiervan voor de buitenlandse belastingplicht van Y. Op basis van het relevante belastingverdrag wordt het Nederlands inkomen uit vastgoed verkregen…

 • rul-20240402-rulov-000013

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. Men wenst zekerheid voor de jaren 2023 tot en met 2027.…

 • rul-20240402-rulov-000005

  Er is een verzoek ingediend voor zekerheid vooraf of een terugbetaling van het gestort kapitaal met de herbeleggingsreserve daarin begrepen resulteert in opbrengst voor de dividendbelasting. De terugbetaling van het gestort kapitaal door X, met daarin de herbeleggingsreserve begrepen, resulteert niet in opbrengst voor de Wet DB. Voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een…

 • rul-20240312-rulov-000002

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf over de omvang van de afdracht van dividendbelasting voor de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB). Men wenst zekerheid voor de jaren 2024 en 2025. De omvang van de afdracht van dividendbelasting wordt kort voor elke terbeschikkingstelling van een opbrengst in de zin van artikel 3 Wet DB,…

 • rul-20240305-rulov-000009

  Er is een gecombineerd verzoek ingediend door X en Y voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de toepassing van (fraus legis van) artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) ten aanzien van een grensoverschrijdende financiering. Het verzoek ziet op de jaren 2021 tot en met 2027. De aangiften vennootschapsbelasting van…

 • rul-20240305-rulov-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of X kwalificeert als buitenlands belastingplichtige voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). X is vergelijkbaar met een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon en drijft geen materiële onderneming in Nederland als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Wet Vpb. X is dientengevolge niet buitenlands…

 • rul-20240227-rulov-000003

  X heeft een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf inzake de toepassing van het tonnageregime en de vaststelling van de winst uit zeescheepvaart voor de gebroken boekjaren 2024/2025 tot en met 2028/2029. X kwalificeert voor de tonnageregeling. De behaalde winst uit zeescheepvaart die kan worden toegerekend aan de door X geëxploiteerde zeeschepen kan…

 • rul-20240213-rulov-000002

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf over de vaststelling van het aanwezige fiscaal erkend kapitaal na een voorgenomen herstructurering. Het verzoek om zekerheid vooraf is afgewezen. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in het kader van het reguliere toezicht.

 • rul-20240206-rulov-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de verrekening van buitenlandse bronbelasting. Men wenst zekerheid voor het gebroken boekjaar 2022/2023. Er is geen zekerheid vooraf gegeven omdat het verzoek buiten behandeling is gesteld. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in het kader van de reguliere behandeling van de aangifte vennootschapsbelasting.

 • rul-20240116-rulov-000018

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2021. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat geen sprake (meer) is van een ruling met internationaal karakter…

 • rul-20240109-rulov-000007

  X heeft een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf inzake de toepassing van het tonnageregime en de vaststelling van de winst uit zeescheepvaart voor de boekjaren 2021/2022 tot en met 2030/2031. X kwalificeert voor de tonnageregeling. De behaalde winst uit zeescheepvaart welke kan worden toegerekend aan de door X geëxploiteerde zeeschepen kan op…

 • rul-20231226-rulov-000029

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of zij in Nederland is gevestigd en daarmee als binnenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting wordt aangemerkt en als inwoner van Nederland onder het belastingverdrag dat Nederland heeft gesloten met verdragsland A. X is binnenlands belastingplichtig op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de…

 • rul-20231226-rulov-000026

  Er is een onderzoek ingesteld of X en Y in Nederland zijn gevestigd en daarmee als binnenlands belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting en inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting aangemerkt hadden moeten worden. Op grond van artikel 4 AWR zijn X en Y gevestigd in Nederland en daarmee binnenlands belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, op grond van artikel 2,…

 • rul-20231226-rulov-000015

  Er is een verzoek ingediend om zekerheid vooraf over de vraag of een drietal vorderingen op twee buitenlandse dochtermaatschappijen afgewaardeerd kunnen worden ten laste van de fiscale winst in het jaar 2022. X heeft drie vorderingen op A en B. Van deze drie vorderingen kan slechts één vordering worden aangemerkt als een zakelijke geldlening. De…

 • rul-20231226-rulov-000007

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf of zij de nog in te dienen aangiften vennootschapsbelasting voor de boekjaren 2019/2020 en verder mag indienen als zijnde een beperkt binnenlands belastingplichtige voor de Wet op de vennootschapsbelasting (Wet Vpb). Specifiek wenst zij bevestiging dat zij een belastbare winst van nihil kan aangeven als gevolg van beperkte binnenlandse…

 • rul-20231205-rulov-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of X als vrijgestelde organisatie kwalificeert in de zin van het relevante belastingverdrag en ten aanzien van haar Nederlandse inkomsten verdragsvoordelen geniet. X kwalificeert als vrijgestelde organisatie in de zin van het relevante belastingverdrag en kan aanspraak maken op verdragsvoordelen ten aanzien van haar Nederlands inkomen.…

 • rul-20231128-rulov-000002

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de toepassing van artikel 10a van de van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (van de Wet Vpb) ten aanzien van twee grensoverschrijdende leningen. X kan succesvol een beroep doen op de tegenbewijsregeling van het derde lid van artikel 10a van…

 • rul-20231121-rulov-000008

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of zij in Nederland gevestigd zal zijn en over de hoogte van haar fiscaal erkend gestort kapitaal voor de toepassing van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB). X zal na de voorgenomen wijzigingen binnenlands belastingplichtig zijn op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel…

 • rul-20231017-rulov-000015

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsficties van artikel 2, vijfde lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing zijn na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm…

 • rul-20231017-rulov-000005

  Er is door X een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf met betrekking tot de aftrekbaarheid van grensoverschrijdende betalingen voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Door het indienen van de aangifte is er geen sprake meer van internationaal vooroverleg. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het vooroverleg is…

 • rul-20231017-rulov-000004

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van een grensoverschrijdende financiering. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De rente die X verschuldigd is aan Z als gevolg van de verwerving van de…

 • rul-20231010-rulov-000010

  X heeft een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf in verband met een zetelverplaatsing van X met betrekking tot de toepassing van artikel 15c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en met betrekking tot de fiscale gevolgen voor de dividendbelasting van de zetelverplaatsing van X. 20231010 RULOV 000010 Het vooroverleg…

 • rul-20230919-rulov-000010

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen…

 • rul-20230905-rulov-000012

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de gevolgen van een emigratie. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen.

 • rul-20230905-rulov-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of een grensoverschrijdende juridische fusie zonder heffing van dividendbelasting en vennootschapsbelasting kan geschieden. Het fusietijdstip van de voorgenomen grensoverschrijdende fusie kan bij overeenkomstige implementatie gesteld worden op 1 januari 2023 voor de Wet Vpb. De grensoverschrijdende juridische fusie vormt geen belastbaar feit voor de Wet DB.…

 • rul-20230808-rulov-000001

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van een grensoverschrijdende financiering. Het verzoek is ingetrokken. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in het kader van de reguliere behandeling van de aangifte Vpb.

 • rul-20230725-rulov-000005

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsficties van artikel 2, vijfde lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing zijn na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm…

 • rul-20230523-rulov-000009

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat Nederland beperkt wordt in haar heffingsrecht ten aanzien van dividenden na een herstructurering. Het verzoek is ingetrokken. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. De transactie zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20230516-rulov-000003

  Er is in het kader van toezicht gekeken naar de toepassing van artikel 8b en artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) bij X ten aanzien van grensoverschrijdende geldleningen. Dit betrof jaren waarover aangiften vennootschapsbelasting waren ingediend alsmede, op verzoek van X, het jaar 2019 waarover nog geen aangifte vennootschapsbelasting was…

 • rul-20230509-rulov-000011

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van enkele voorgenomen grensoverschrijdende transacties. Op grond van het voorgaande is in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 vastgelegd dat: –de afwikkeling van de ruil waarbij voor één X aandeel, één…

 • rul-20230502-rulov-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf of de buitenlandse bronbelasting geheven op rentebetalingen onder toepassing van de gezamenlijke methode, verrekenbaar is voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.

 • rul-20230502-rulov-000001

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van grensoverschrijdende financiering. Het verzoek is ingetrokken. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. De problematiek zal in beginsel in het kader van het toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20230425-rulov-000007

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van een voorgenomen terugbetaling van kapitaal aan een niet Nederlandse aandeelhouder. De terugbetaling van kapitaal is geen opbrengst in de zin van artikel 3, eerste lid, onderdeel d, Wet DB. De terugbetaling van kapitaal vormt geen regulier voordeel in de…

 • rul-20230404-rulov-000004

  X heeft een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat zij als verdragsinwoner van Nederland kan worden gezien ten aanzien van diverse landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het verzoek is ingetrokken.

 • rul-20230321-rulov-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vroegtijdige beëindiging van een langlopende grensoverschrijdende leaseovereenkomst en de gevolgen hiervan voor het eigenaarschap van de materiële vaste activa voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). De fiscale eenheid is en blijft eigenaar van de materiële vaste activa voor de toepassing van de Wet Vpb…

 • rul-20230321-rulov-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vroegtijdige beëindiging van een langlopende grensoverschrijdende leaseovereenkomst en de gevolgen hiervan voor het eigenaarschap van de materiële vaste activa voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). De fiscale eenheid is en blijft eigenaar van de materiële vaste activa voor de toepassing van de Wet Vpb…

 • rul-20230228-rulov-000003

  Er is door X een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2020. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het vooroverleg is beëindigd. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de…

 • rul-20230214-rulov-000010

  Er is een verzoek ingediend zekerheid vooraf over de fiscale behandeling van de herstructurering van de schuldposities van X. Het verzoek om zekerheid vooraf is afgewezen. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen.

 • rul-20230131-rulov-000005

  X heeft een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf inzake de toepassing van het tonnageregime. Er is geen zekerheid vooraf gegeven omdat het verzoek is ingetrokken.

 • rul-20221227-rulov-000007

  Met het oog op een voorgenomen grensoverschrijdende transactie is er een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de hoogte van het fiscaal erkend gestort kapitaal voor de toepassing van de Wet op de dividendbelasting 1965 (“Wet DB”). Het voor de toepassing van de Wet DB erkend gestort kapitaal van zowel Y als…

 • rul-20221227-rulov-000002

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 8 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2021. Op grond van het voorgaande leidt de inbreng van de vordering door Y in X niet tot winstneming bij X.…

 • rul-20221220-rulov-000018

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de waarde in het economische verkeer van een onroerende zaak die onderwerp is van een voorgenomen grensoverschrijdende transactie. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.

 • rul-20221220-rulov-000005

  Er is onder andere verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de tonnageregeling door X. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.