rul-20230502-rulov-000005

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf of de buitenlandse bronbelasting geheven op rentebetalingen onder toepassing van de gezamenlijke methode, verrekenbaar is voor de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb).

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot de Z-groep, een internationaal opererend concern actief in de chemische sector. X ontvangt rentebetalingen uit verschillende landen met wie Nederland een Belastingverdrag is overeengekomen. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X om zekerheid vooraf ziet op de vraag of X de buitenlandse geheven bronbelasting onder toepassing van de gezamenlijke methode kan verrekenen voor de Wet Vpb. Daarbij is onder andere van belang of de betalingen die onderworpen zijn aan buitenlandse bronbelasting onder de toepasselijke belastingverdragen kwalificeren als rente. Relevant hierbij is het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

Naar aanleiding van een initiële analyse van het verzoek is X op de hoogte gesteld dat het verzoek van X kwalificeert als een verzoek om een Ruling met een internationaal karakter. X is daarbij gewezen op de formaliteiten en toegangsvoorwaarden van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. In reactie hierop heeft X aangegeven het verzoek in te trekken en is het verzoek niet verder behandeld.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.