rul-20230905-rulov-000012

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de gevolgen van een emigratie. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X houdt alle aandelen in Y, eveneens opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. Y houdt alle aandelen in drie vennootschappen opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. Deze 3 vennootschappen zijn actief in de handelssector. De 100% aandeelhouder van X is een natuurlijk persoon (DGA) woonachtig in een lidstaat van de Europese Unie (EU). De DGA is voornemens om X te verplaatsten van Nederland naar deze zelfde EU-lidstaat. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

X verzoekt om zekerheid vooraf over de gevolgen van de emigratie van X. Deze zekerheid betreft toepassing van artikel 15c Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) alsmede toepassing van de inhoudingsvrijstelling als bedoeld in artikel 4, tweede lid en verder van de Wet op de Dividendbelasting 1965 (Wet DB). Deze zekerheid vraagt men voor uitkeringen van Y aan X. Relevant is het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

In het voorliggende geval verschillen partijen van mening of de herstructurering als enige of doorslaggevende beweegreden belastingbesparing heeft als bedoeld in paragraaf 3, onderdeel b, ten eerste, van het hiervoor aangehaalde besluit. Verzoeker heeft na dit initiële overleg besloten het vooroverleg te staken en het verzoek ingetrokken. Er heeft derhalve geen verdere inhoudelijke behandeling plaatsgevonden.

Conclusie

Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen.