rul-20231010-rulov-000010

20231010 RULOV 000010

Samenvatting

Aanleiding

X heeft een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf in verband met een zetelverplaatsing van X met betrekking tot de toepassing van artikel 15c van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en met betrekking tot de fiscale gevolgen voor de Dividendbelasting van de zetelverplaatsing van X.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht en feitelijk in Nederland gevestigd. Y, een natuurlijk persoon, woonachtig in een lidstaat van de Europese Unie (staat A), houdt via een houdstermaatschappij, opgericht naar het van recht en feitelijk gevestigd in staat A, alle aandelen in X. X behoort tot een nationaal opererend concern actief in de dienstverlenende sector. Eind 2021 is de rechtsvorm van X omgezet in een rechtsvorm naar het recht van staat A. Gelijktijdig is de zetel ook verplaatst. Gedurende de behandeling van het verzoek is de aangifte Vennootschapsbelasting voor het jaar 2021 door X ingediend.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op zekerheid vooraf met betrekking tot de toepassing van artikel 15c Wet Vpb (eindafrekening) en de gevolgen voor de Dividendbelasting ten aanzien van de zetelverplaatsing. Relevant is het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Voorts is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

Met de indiening van de aangifte Vennootschapsbelasting 2021, het jaar waar het vooroverleg op ziet, is het vooroverleg beëindigd. Er is geen oordeel gevormd of X voldoet aan de toegangsvoorwaarden en formaliteiten van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Ook is geen oordeel gevormd of het verzoek inhoudelijk geaccordeerd kon worden.

Conclusie

20231010 RULOV 000010 Het vooroverleg is beëindigd door de indiening van de aangifte Vennootschapsbelasting over het betreffende jaar. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het vooroverleg is beëindigd. Het verzoek is buiten behandeling gesteld. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de genoemde transactie in beginsel zal worden beoordeeld in het kader van het reguliere toezicht.