rul-20231226-rulov-000029

20231226 RULOV 000029

Samenvatting

Aanleiding

X heeft verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of zij in Nederland is gevestigd en daarmee als binnenlands belastingplichtige voor de Vennootschapsbelasting wordt aangemerkt en als inwoner van Nederland onder het Belastingverdrag dat Nederland heeft gesloten met Verdragsland A.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar buitenlands recht en was aanvankelijk gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie waarmee Nederland een Belastingverdrag heeft gesloten (Verdragsland A). X is een houdstermaatschappij in een internationaal concern actief in de industriële sector met relevante operationele activiteiten in Nederland. Het concern beschikt over substantiële personele aanwezigheid in Nederland. De juridische structuur van het concern is geherstructureerd. Een onderdeel hiervan is dat het bestuur van X is vervangen door een in Nederland woonachtige en werkzame natuurlijk persoon. Deze persoon is werknemer van Y, een in Nederland gevestigde vennootschap en tevens de enige aandeelhouder van X. De vergaderingen van het bestuur van X vinden voortaan in Nederland plaats en het bestuur is vanuit Nederland werkzaam. Bij dit bestuur berust de feitelijke leiding van X. X houdt kantoor in Nederland, alwaar tevens de administratie wordt gevoerd.

Rechtskader

X verzoekt om zekerheid vooraf dat zij als binnenlands belastingplichtig wordt aangemerkt voor de Vennootschapsbelasting op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en in de zin van artikel 4, eerste lid, van het van toepassing zijnde Belastingverdrag (inwonersartikel). Verder zijn relevant artikel 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen) van belang.

Overwegingen

20231226 RULOV
0000291. Het concern oefent in Nederland bedrijfseconomische operationele activiteiten uit (de zogenoemde economische nexus) en voorts zullen de relevante bedrijfseconomische operationele activiteiten voor rekening en risico van X worden uitgeoefend. Deze activiteiten passen bij de functie van X binnen het concern.
2. Het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting is niet de enige dan wel doorslaggevende beweegreden voor het verrichten van de (rechts)handeling(en) of transacties evenmin heeft de gevraagde zekerheid vooraf betrekking op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.
3. Op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a van de Wet Vpb juncto artikel 4 AWR wordt de vestigingsplaats van X naar omstandigheden beoordeeld. Gezien de relevante feiten en omstandigheden is X in Nederland gevestigd en binnenlands belastingplichtig voor de Wet Vpb.
4. X kwalificeert als inwoner in de zin van artikel 4, eerste lid, van het van toepassing zijnde Belastingverdrag nu zij op grond van plaats van leiding in Nederland onderworpen is aan Vennootschapsbelasting.

Conclusie

X is binnenlands belastingplichtig op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Vpb en kwalificeert als inwoner van Nederland op grond van artikel 4, eerste lid van het relevante Belastingverdrag. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst voor de periode van 7 augustus 2023 tot en met 31 december 2024.