rul-20211221-apa-000017

Aanleiding

X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over Verrekenprijzen.

Feiten

X is een in Nederland gevestigde entiteit en maakt onderdeel uit van de internationaal opererende Y-groep. De moedermaatschappij (Z) van de Y-groep is gevestigd buiten de Europese Unie. De Y-groep is actief in de industriële sector. X verricht diverse dienstverlenende activiteiten. De activiteiten van X zijn routinematig van aard. Bij de uitoefening van de activiteiten draagt X beperkte operationele risico’s. X bezit geen waardevolle immateriële activa. Het verzoek is buiten behandeling gesteld.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vaststelling van een zakelijke beloning (een arm’s-lengthbeloning). Relevant is hierbij het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen). Het arm’s-lengthbeginsel is in Nederland gecodificeerd in artikel 8b Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en in het OESO-modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing in artikel 9. In het OESO-commentaar op artikel 9 van het OESO- modelverdrag en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) wordt het arm’s-lengthbeginsel van een nadere invulling voorzien. De OESO-richtlijnen geven een internationaal geaccepteerde invulling aan het arm’s- lengthbeginsel en worden daarom ingevolge het besluit van 22 april 2018, nr. 2018-6865 (verrekenprijsbesluit) als een passende uitleg en verduidelijking van het in artikel 8b Wet Vpb omschreven beginsel gezien.

Overwegingen

Wegens het uitblijven van het verstrekken van additionele informatie, ondanks herhaaldelijke verzoeken, is het verzoek buiten behandeling gesteld. Een inhoudelijke analyse van het verzoek is daarom achterwege gebleven.

Conclusie

Er is geen zekerheid vooraf gegeven, omdat het verzoek buiten behandeling is gesteld.