rul-20240130-atr-000016

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat geen sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de Vennootschapsbelasting ter zake van winsten die worden behaald op Bonaire, Sint Eustatius of Saba (BES-eilanden) middels een Vaste inrichting van een Curaçaose vennootschap. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met het boekjaar 2022.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Curaçao en feitelijk aldaar gevestigd. X drijft een onderneming in Curaçao en houdt zich bezig met industriële activiteiten. X behaalt daarnaast winsten op (één van) de BES-eilanden door middel van een Vaste inrichting. De activiteiten van de Vaste inrichting van X zijn soortgelijk aan en liggen in het verlengde van de activiteiten van het hoofdhuis van X.

Rechtskader

Het verzoek heeft betrekking op de vraag of er sprake is van buitenlandse belastingplicht in Nederland over de behaalde winsten op de BES-eilanden op basis van artikel 17, derde lid, onderdeel c van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Getoetst moet worden of wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 5.2 van de Belastingwet BES (Wet BES). Indien voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5.2 van de Wet BES, dan is het lichaam niet in Nederland beperkt belastingplichtig op grond van artikel 17, derde lid, onderdeel c van de Wet Vpb. Relevant is het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

1. In paragraaf 3, onderdeel a van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter is aangegeven dat toegang tot het vooroverleg ter verkrijging van zekerheid vooraf in de vorm van een Ruling met een internationaal karakter is voorbehouden aan situaties waarin sprake is van voldoende economische nexus in Nederland. In dezelfde paragraaf 3, onderdeel a, laatste zin wordt hierop een uitzondering gemaakt, welke inhoudt dat de bepaling inzake de economische nexus naar zijn aard niet van toepassing is indien zekerheid wordt gevraagd over het feit dat geen sprake is van buitenlandse belastingplicht in de zin van artikel 17 of 17a van de Wet Vpb. Voor dit verzoek is derhalve geen economische nexus in Nederland vereist.
2. Aanvullend is het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting niet de enige dan wel doorslaggevende beweegreden voor het verrichten van de (rechts)handeling(en) of transacties, en evenmin heeft de gevraagde zekerheid vooraf betrekking op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.
3. Op basis van artikel 3, eerste lid, onderdeel d van de Wet Vpb wordt een vennootschap gevestigd op Aruba, Curaçao of Sint Maarten die een onderneming drijft met behulp van een Vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger op de BES-eilanden aangemerkt als (beperkt) buitenlands belastingplichtig voor zover er Nederlands inkomen wordt genoten.
4. Artikel 17, derde lid, onderdeel c van de Wet Vpb bepaalt vervolgens dat het Nederlands inkomen van een buitenlands belastingplichtige bestaat uit de belastbare winst behaald met deze vennootschap voor zover behaald uit een op de BES-eilanden gedreven onderneming met behulp van een Vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger op de BES- eilanden, tenzij die Vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger voldoet aan de substance voorwaarden zoals gesteld in artikel 5.2 van de Wet BES.
5. De activiteiten van X op de BES-eilanden kwalificeren als een Vaste inrichting. De Vaste inrichting van X op de BES-eilanden voldoet aan de substance voorwaarden zoals opgenomen in artikel 5.2 van de Wet BES. Derhalve is geen sprake van buitenlandse belastingplicht in Nederland ter zake van de door X op de BES-eilanden behaalde winsten.

Conclusie

Er is geen sprake van buitenlandse belastingplicht in Nederland ter zake van de door X op de BES-eilanden gedreven onderneming. Het voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.