rul-20240116-atr-000007

20240116 ATR 000007

Samenvatting

Aanleiding

Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband – vergelijkbaar met een trust – naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028.

Feiten

X is een vennootschap en behoort tot een internationaal opererend concern in de dienstverlenende sector met bedrijfseconomische operationele activiteiten in Nederland en beschikt over substantiële personele aanwezigheid in Nederland. Y, de directe aandeelhouder van X, is een buitenlands samenwerkingsverband – vergelijkbaar met een trust – die tot stand is gekomen naar het recht van een staat die is opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (staat A). De beheerder, een vennootschap opgericht naar het recht van staat A en aldaar feitelijk gevestigd, verricht de belangrijkste handelingen namens Y. Y en haar beheerder zijn voornemens hun feitelijke leiding naar Nederland te verplaatsen. Y heeft geen andere bezittingen dan de aandelen in X. De participanten van Y zijn woonachtig binnen en buiten Nederland.

Rechtskader

In het verzoek tot zekerheid vooraf wordt gevraagd naar de kwalificatie van Y voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet. Het besluit van 9 maart 2018, nr. 2018-27139 (Verzamelbesluit aanmerkelijk belang) is relevant in dit kader. Relevant is het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen) van belang.

Overwegingen

1. In paragraaf 3, onderdeel a, van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter is aangegeven dat toegang tot het vooroverleg ter verkrijging van zekerheid vooraf in de vorm van een Ruling met een internationaal karakter is voorbehouden voor situaties waarin sprake is van voldoende economisch nexus in Nederland. Deze bepaling inzake de economische nexus is in dit geval niet van toepassing, omdat het gaat om de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband. 20240116 ATR
0000072. Aanvullend is het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting niet de enige dan wel doorslaggevende beweegreden voor het verrichten van de (rechts)handeling(en) of transacties.
3. Bij de beoordeling of het verzoek in behandeling kan worden genomen, is in eerste instantie geoordeeld of Y is gevestigd in een staat die is opgenomen in de Regeling laagbelastende staten op basis van een inschrijving in het handelsregister. Y is tot stand gekomen naar het recht van staat A. Deze staat is opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Y heeft op dit moment en na de verplaatsing van haar feitelijke leiding naar Nederland in staat A geen inschrijving in het handelsregister.
4. Vervolgens is beoordeeld wie het feitelijke beheer uitoefent van Y. De beheerder verricht de belangrijkste handelingen en treedt op namens Y. De beheerder verplaatst, gelijktijdig met Y, haar feitelijke leiding naar Nederland. Derhalve heeft de gevraagde zekerheid vooraf geen betrekking op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.
5. Voor de kwalificatie van Y na verplaatsing van de feitelijke leiding naar Nederland is het besluit van 11 december 2009, nr. CPP 2009/519M (Besluit kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden) niet van toepassing, omdat de reikwijdte niet strekt tot de kwalificatie van samenwerkingsverbanden die vergelijkbaar zijn met een trust. Aan de hand van de feiten en omstandigheden en de voorwaarden voor de certificering van aandelen in het Verzamelbesluit aanmerkelijk belang is beoordeeld of Y (materieel) overeenkomt met een administratiekantoor.
6. Uit de statuten van X en de voorwaarden in de akte van Y blijkt dat aan alle voorwaarden van het Verzamelbesluit aanmerkelijk belang is voldaan. De certificaten in Y kunnen om deze reden worden vereenzelvigd met de aandelen in X. Y is derhalve vergelijkbaar met een administratiekantoor en geldt als transparante entiteit voor Nederlandse fiscale maatstaven.

Conclusie

Na verplaatsing van de feitelijke leiding naar Nederland is Y voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. Voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 april 2024 tot en met 31 december 2028.