rul-20231226-apa-000024

20231226 APA 000024

Samenvatting

Aanleiding

X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over Verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027.

Feiten

X is een vennootschap gevestigd in Nederland. X is het hoofdkantoor van een internationaal opererende groep. X is actief in de industriële sector. X is onder meer verantwoordelijk voor het strategisch management, onderzoek en ontwikkeling, verkoopstrategie en verkoop van producten, inkoop van materialen en aansturing van assemblageactiviteiten. Daarnaast is X eigenaar van de belangrijkste activa en beheerst het grootste deel van de risico’s. X drijft haar onderneming met behulp van buitenlandse gelieerde ondernemingen gevestigd binnen en buiten Europa. De buitenlandse gelieerde ondernemingen houden zich bezig met technische verkoopondersteuning- / technische ontwikkelingsactiviteiten en assemblageactiviteiten. Met betrekking tot verkopen zijn een aantal buitenlandse gelieerde ondernemingen verantwoordelijk voor het informeren van de klant over het productassortiment, prijzen, technische specificaties en het selecteren en samenstellen van het juiste product. De verkoopcontracten worden afgesloten door X waarbij het tevens niet mogelijk is voor de buitenlandse gelieerde ondernemingen om af te wijken van de standaardverkoopvoorwaarden die door X zijn vastgesteld. Daarnaast houden een aantal buitenlandse gelieerde ondernemingen zich bezig met testactiviteiten en productontwikkeling op basis van klantevaluaties. X beslist over de uit te voeren productontwikkelingsprojecten, draagt het productrisico en wordt eigenaar van de voortgebrachte immateriële activa. Op basis van de ontvangen orders worden de producten door een aantal buitenlandse gelieerde ondernemingen geassembleerd. Het assemblageproces is door X in hoge mate gestandaardiseerd. De assembleurs beschikken over informatie over de benodigde componenten, materialen en (video)instructies om het product te maken. Gedurende het assemblageproces blijft X eigenaar van de componenten en het gerede product. De buitenlandse gelieerde ondernemingen bezitten geen waardevolle activa en dragen beperkte risico’s. Het APA verzoek heeft betrekking op de arm’s-lengthbeloning voor de activiteiten die worden verricht door de buitenlandse gelieerde ondernemingen ten behoeve van X.

Rechtskader

20231226 APA 000024Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vaststelling van een zakelijke beloning (een arm’s-lengthbeloning). Het arm’s-lengthbeginsel is in Nederland gecodificeerd in artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en in het OESO-modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing in artikel 9. In het OESO- commentaar op artikel 9 van het OESO-modelverdrag en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) wordt het arm’s- lengthbeginsel van een nadere invulling voorzien. Relevant in dit kader is het Verrekenprijsbesluit 2022. Voorts zijn relevant het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter, en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

1. X oefent in Nederland bedrijfseconomische operationele activiteiten uit (de zogenoemde economische nexus) en voorts worden de bedrijfseconomische operationele activiteiten voor rekening en risico van X uitgeoefend. Deze activiteiten passen bij de functie van het lichaam binnen het concern. Aanvullend is het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting niet de enige dan wel doorslaggevende beweegreden voor het verrichten van de (rechts)handeling(en) of transacties, en heeft de gevraagde zekerheid vooraf geen betrekking op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.
2. De OESO-richtlijnen schrijven voor dat een arm’s-lengthbeloning wordt bepaald door middel van een vergelijkbaarheidsanalyse met onafhankelijke partijen. Daarbij dienen de functies, activa en gelopen risico’s van partijen te worden meegewogen. Binnen de gelieerde transacties zijn de functies van de gelieerde buitenlandse ondernemingen in vergelijking met die van X als uitvoerend te beschouwen. De gelieerde buitenlandse ondernemingen kunnen daarom worden beschouwd als de minst complexe partij in de gelieerde transacties en zijn derhalve aangemerkt als tested party.
3. De OESO-richtlijnen beschrijven een beperkt aantal methoden voor het bepalen van de arm’s-lengthresultaten. Als deze aanwezig is, geeft de comparable uncontrolled price (CUP) methode de best mogelijke indicatie van de zakelijkheid van de gehanteerde prijzen. Niet is gebleken dat voor de activiteiten van de gelieerde buitenlandse ondernemingen een CUP aanwezig is. Andere traditionele methoden gaan uit van de vergelijking van de bruto marges van vergelijkbare ongelieerde partijen met de tested party. De bepaling van de bruto marge is mede afhankelijk van kostenrubricering en van de vergelijkbare partijen is die onbekend. Daardoor geeft een vergelijking op het niveau van de netto operationele marges (transactional net margin Method) een betrouwbaardere uitkomst. In dit geval zijn voor de technische verkoopondersteuning- / technische ontwikkelingsactiviteiten en assemblageactiviteiten de relevante operationele kosten van de gelieerde buitenlandse ondernemingen gekozen als maatstaf omdat dit de relevante indicator is voor de waarde van de uitgeoefende activiteiten en de daarbij door de buitenlandse gelieerde ondernemingen gebruikte activa en gedragen risico’s.
4. De bij het verzoek gevoegde benchmark studies voor de technische verkoopondersteuning- / technische ontwikkelingsactiviteiten en assemblageactiviteiten zijn beoordeeld en passend bevonden bij de functies, activa en risico’s van de buitenlandse gelieerde ondernemingen. 20231226 APA 000024

Conclusie

Partijen hebben vastgesteld dat voor de technische verkoopondersteuning- / technische ontwikkelingsactiviteiten verricht door de buitenlandse gelieerde ondernemingen voor X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de operationele kosten at arm’s-length is. Het percentage dat in de overeenkomst is gehanteerd valt binnen een interquartile range van resultaten van ongelieerde vergelijkbare partijen waarvan de lower quartile 4,01% bedraagt en de upper quartile 17,05%. In de vaststellingsovereenkomst is de mediaan gehanteerd. Partijen hebben vastgesteld dat voor de assemblageactiviteiten verricht door de buitenlandse gelieerde ondernemingen voor X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de operationele kosten at arm’s-length is. Het percentage dat in de overeenkomst is gehanteerd valt binnen een interquartile range van resultaten van ongelieerde vergelijkbare partijen waarvan de lower quartile 5,61% bedraagt en de upper quartile 13,97%. In de vaststellingsovereenkomst is de mediaan gehanteerd. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.