rul-20231219-apa-000023

Aanleiding

X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over Verrekenprijzen voor de boekjaren 2017 tot en met 2024.

Feiten

X is een vennootschap gevestigd in Nederland en maakt onderdeel uit van het Z-concern. Het Z- concern is een wereldwijd opererend concern en is actief in de dienstverlenende sector. Y is het hoofdkantoor en is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie. X en Y bezitten beide een immaterieel activum. X betaalt een royalty aan Y voor het gebruik van het immaterieel activum waarvan Y de eigenaar is. Daarnaast verricht X limited risk distributor diensten (LRD diensten) voor Y. Buitenlandse groepsmaatschappijen verrichten LRD diensten ten behoeve van X. Een aantal buitenlandse groepsmaatschappijen verleent tevens diverse ondersteunende diensten aan X. De gevraagde zekerheid vooraf ziet op de volgende transacties:  Het beschikbaar stellen van immaterieel activum door Y aan X;  Het leveren van LRD diensten door X aan Y;  Het leveren van LRD diensten door buitenlandse groepsmaatschappijen aan X;  Het leveren van diverse ondersteunende diensten door buitenlandse groepsmaatschappijen aan X. Het verzoek is buiten behandeling gesteld.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vaststelling van een zakelijke beloning (een arm’s-lengthbeloning). Het arm’s-lengthbeginsel is in Nederland gecodificeerd in artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en in het OESO-modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing in artikel 9. In het OESO- commentaar op artikel 9 van het OESO-modelverdrag en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) wordt het arm’s- lengthbeginsel van een nadere invulling voorzien. Relevant in dit kader is het besluit van 22 april 2018, nr. 2018-6865 en/of het Verrekenprijsbesluit 2022, hierna (gezamenlijk) te noemen “verrekenprijsbesluit”. Voorts zijn relevant het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter, en de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

Het verzoek om zekerheid vooraf is geruime tijd geleden ingediend en kon door omstandigheden niet gelijk in behandeling worden genomen. X is op de hoogte gesteld dat het verzoek inmiddels valt binnen de reikwijdte van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter en dat het ingediende verzoek niet meer voldoet aan de huidige voorwaarden die gelden voor verzoeken om zekerheid vooraf. Omdat ook het APA-verzoek, het transfer pricing report en de benchmark verouderd zijn, is X gevraagd een nieuw APA-verzoek in te dienen dat voldoet aan de formaliteiten en toegangsvoorwaarden van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Het verzoek is daarom buiten behandeling gesteld.

Conclusie

Het verzoek is buiten behandeling gesteld. De transacties zullen in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.