rul-20231219-apa-000004

Aanleiding

X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over Verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025.

Feiten

X is een vennootschap gevestigd in Nederland en maakt onderdeel uit van de internationaal opererende Y-groep. De Y-groep is actief in de dienstverlenende sector. Y is gevestigd buiten de Europese Unie en maakt ook onderdeel uit van de Y-groep. X en Y verrichten beide zowel routinematige als hoogwaardige functies ten aanzien van de onderneming van X. X is zelfstandig verantwoordelijk voor de eigen onderneming, maar ontvangt in dit kader wel strategische en hoogwaardige diensten van Y. Vanwege de sterke verwevenheid van de activiteiten van X en Y betreft het verzoek een verdeling van de restwinst op basis van de Residual Profit Split Methode. Het verzoek is buiten behandeling gesteld.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vaststelling van een zakelijke beloning (een arm’s-lengthbeloning). Het arm’s-lengthbeginsel is in Nederland gecodificeerd in artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en in het OESO-modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing in artikel 9. In het OESO- commentaar op artikel 9 van het OESO-modelverdrag en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) wordt het arm’s- lengthbeginsel van een nadere invulling voorzien. Relevant in dit kader is het besluit van 22 april 2018, nr. 2018-6865 en/of het Verrekenprijsbesluit 2022, hierna (gezamenlijk) te noemen “verrekenprijsbesluit”. Voorts zijn relevant het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter, en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

Op basis van de aangeleverde feiten lijkt het verzoek te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zoals genoemd in het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Om de voorgestelde beloning te kunnen beoordelen is aanvullende informatie opgevraagd. Ondanks herhaaldelijke verzoeken is X hieraan niet tegemoet gekomen. Het verzoek is daarom buiten behandeling gesteld.

Conclusie

Het verzoek is wegens gebrek aan voldoende informatie buiten behandeling gesteld. Er is geen zekerheid vooraf gegeven.