rul-20231212-apa-000001

20231212 APA 000001

Samenvatting

Aanleiding

X, Y en Z hebben gezamenlijk een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over Verrekenprijzen voor de boekjaren 2017 tot en met 2021.

Feiten

X, Y en Z zijn vennootschappen gevestigd in Nederland die behoren tot de A-groep. X, Y en Z zijn alle onderdeel van dezelfde fiscale eenheid. Het wereldwijde hoofdkantoor van de A-groep is gevestigd in Nederland. De A-groep is actief in de dienstverlenende sector. B is een vennootschap gevestigd buiten de Europese Unie. B heeft een licentie verleend aan X voor het gebruik van immateriële activa en verricht ondersteunende diensten ten behoeve van X. Tevens verricht B ondersteunende diensten ten behoeve van Y en koopt producten in bij Y die zij in haar eigen markt doorverkoopt. Daarnaast verricht B ondersteunende diensten ten behoeve van Z. Er wordt zekerheid gevraagd over de zakelijkheid van de beloning voor de bovengenoemde intercompany transacties.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vaststelling van een zakelijke beloning (een arm’s-lengthbeloning). Het arm’s-lengthbeginsel is in Nederland gecodificeerd in artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en in het OESO-modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing in artikel 9. In het OESO- commentaar op artikel 9 van het OESO-modelverdrag en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) wordt het arm’s- lengthbeginsel van een nadere invulling voorzien. Relevant in dit kader is het besluit van 22 april 2018, nr. 2018-6865 (verrekenprijsbesluit). Voorts zijn relevant het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter, en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

Op basis van de aangeleverde feiten lijkt het verzoek te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zoals genoemd in het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. De beide competente autoriteiten hebben echter geen overeenstemming 20231212 APA 000001kunnen bereiken. Het verzoek is daarom door beide bevoegde autoriteiten buiten behandeling gesteld.

Conclusie

Er is geen zekerheid vooraf gegeven. Het verzoek is buiten behandeling gesteld.