rul-20231121-atr-000009

20231121 ATR 000009

Samenvatting

Aanleiding

Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening voor Nederlandse fiscale maatstaven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027.

Feiten

X is vormgegeven als een fonds voor gemene rekening. Het doel van X is om investeerders samen te brengen (poolen) om zodoende kapitaal te investeren. De beheerder van X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland. De bewaarder van X is een stichting opgericht naar het recht van Nederland. Het behoort tot de mogelijkheden dat ook buitenlandse investeerders bewijzen van deelgerechtigdheid zullen gaan houden in het fonds voor gemene rekening. X behoort tot een Nederlands concern met een hoofdkantoor in Nederland, dat actief is in de dienstverlenende sector. In Nederland worden door de tot het concern behorende vennootschappen activiteiten uitgeoefend door [> 1.000] werknemers. De vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid in X kan uitsluitend geschieden aan het fonds zelf.

Rechtskader

Het verzoek om zekerheid vooraf ziet op de kwalificatie van het fonds voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet. Relevant hierbij is het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1870M (Besluit Vennootschapsbelasting fonds gemene rekening, zoals gewijzigd bij het besluit 15 december 2015, nr. BLKB2015/1511M). Relevant is het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen) van belang.

Overwegingen

1. Het concern oefent, middels haar Nederlandse vennootschappen, in Nederland bedrijfseconomische operationele activiteiten uit (de zogenoemde economische nexus). Voorts worden de relevante bedrijfseconomische operationele activiteiten voor rekening en risico van X uitgeoefend. Deze activiteiten passen bij de functies van X binnen het concern. 20231121 ATR
0000092. Aanvullend is het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting niet de enige dan wel doorslaggevende beweegreden voor het verrichten van de (rechts)handeling(en) of transacties, en evenmin heeft de gevraagde zekerheid vooraf betrekking op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.
3. Beoordeeld is of het fonds als fiscaal transparant kan worden aangemerkt. Relevant is het Besluit Vennootschapsbelasting Fonds gemene rekening, zoals gewijzigd bij het besluit van 15 december 2015, nr. BLKB 2015/1511M.
4. Volgens voorgenoemd besluit is sprake van een besloten fonds voor gemene rekening indien het een fonds betreft waarbij de vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid in beginsel onbeperkt kan plaatsvinden, mits daarvoor de toestemming van alle participanten verkregen is (de zogenoemde toestemmingsvariant). Deze toestemming behoeft echter niet actief te worden verleend. Verder geldt een fonds als besloten als de vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid uitsluitend kan geschieden aan het fonds zelf of aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de participant, ook zonder dat daarvoor de toestemming van alle participanten vereist is (de zogenoemde inkoopvariant).
5. Op basis van de fondsvoorwaarden kan de vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid uitsluitend geschieden aan het fonds zelf.
6. Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat X voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet wordt aangemerkt als een besloten fonds voor gemene rekening.

Conclusie

X wordt voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet aangemerkt als een besloten fonds voor gemene rekening. X is derhalve voor Nederlandse fiscale maatstaven transparant. Bovenstaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 22 september 2023 tot en met 31 december 2027.