rul-20231121-atr-000001

20231121 ATR 000001

Samenvatting

Aanleiding

Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling zodat de ruisende grensoverschrijdende juridische fusie zonder heffing van Nederlandse Vennootschapsbelasting plaatsvindt. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X staat aan het hoofd van een internationaal opererend concern actief in de financiële sector. In Nederland worden door de tot het concern behorende vennootschappen bedrijfseconomische operationele activiteiten uitgeoefend door [> 1.000] werknemers. X houdt onder andere alle aandelen in Y. Y is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie. De activiteiten van Y liggen in het verlengde van de werkzaamheden van de groep in haar geheel. X en Y gaan ruisend grensoverschrijdend juridisch fuseren. Y is de verdwijnende vennootschap en X is de verkrijgende vennootschap bij de hiervoor bedoelde juridische fusie. X heeft geen schuldvorderingen op Y waarin stille reserves aanwezig zijn.

Rechtskader

Het verzoek om zekerheid vooraf dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is ziet op artikel 13 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Er dient voldaan te zijn aan de eisen van artikel 13, tweede lid van de Wet Vpb en er mag geen sprake zijn van als belegging gehouden deelneming als bedoeld in artikel 13, negende lid van de Wet Vpb, tenzij sprake is van een kwalificerende beleggingsdeelneming als bedoeld in artikel 13, elfde lid van de Wet Vpb. Voor de grensoverschrijdende juridische fusie is artikel 8 van de Wet Vpb juncto artikel 3.57 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB) juncto artikel 13k, eerste lid van de Wet Vpb relevant. Relevant is het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen) van belang.

Overwegingen

20231121 ATR
0000011. De groep oefent in Nederland bedrijfseconomische operationele activiteiten uit (de zogenoemde economische nexus). Voorts worden de relevante bedrijfseconomische operationele activiteiten onder andere voor rekening en risico van X uitgeoefend. Deze activiteiten passen bij de functie van X binnen het concern.
2. Aanvullend is het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting niet de enige dan wel doorslaggevende beweegreden voor het verrichten van de (rechts)handeling(en) of transacties, en evenmin heeft de gevraagde zekerheid vooraf betrekking op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.
3. Er is beoordeeld of de deelnemingsvrijstelling van artikel 13 van de Wet Vpb van toepassing is op het belang van X in Y. X houdt meer dan 5% van de aandelen in Y. Y heeft een rechtsvorm die vergelijkbaar is met een Nederlandse kapitaalvennootschap op grond van het besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M (Besluit kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden), zodat zij kwalificeert als niet-transparante entiteit. Derhalve wordt voldaan aan de eisen voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling op grond van artikel 13, tweede lid van de Wet Vpb.
4. Vervolgens is beoordeeld of Y voldoet aan de oogmerktoets en derhalve niet moet worden aangemerkt als beleggingsdeelneming in de zin van artikel 13, negende lid van de Wet Vpb.
5. Y verricht activiteiten die in het verlengde liggen van de activiteiten van het concern in haar geheel. De deelneming Y wordt aldus bij X niet als belegging gehouden. Voor deze deelneming wordt voldaan aan de oogmerktoets, zoals opgenomen in artikel 13, negende lid van de Wet Vpb.
6. De uitzonderingen van artikel 13, tiende lid van de Wet Vpb zijn niet van toepassing, zodat de deelnemingsvrijstelling geldt ten aanzien van het belang van X in Y.
7. Op grond van artikel 8 van de Wet Vpb juncto artikel 3.57 van de Wet IB juncto artikel 13k, eerste lid van de Wet Vpb wordt X geacht naar aanleiding van de grensoverschrijdende juridische fusie haar belang in Y te hebben vervreemd.
8. Aangezien de deelnemingsvrijstelling van toepassing is en X geen schuldvorderingen heeft op Y waarin stille reserves aanwezig zijn, leidt de ruisende grensoverschrijdende juridische fusie tussen X en Y niet tot heffing van Nederlandse Vennootschapsbelasting.

Conclusie

De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y, met als gevolg dat de ruisende grensoverschrijdende juridische fusie zonder heffing van Nederlandse Vennootschapsbelasting plaatsvindt. Voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 12 september 2023 tot en met 31 december 2027.