rul-20231024-apa-000004

20231024 APA 000004

Samenvatting

Aanleiding

X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over Verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten

X is het buiten de Europese Unie gevestigde hoofdkantoor van de Z-groep. De Z-groep is een internationaal opererende groep die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en distributie van bepaalde producten in de industriële sector. X verricht de belangrijkste kernfuncties van de groep zoals het strategisch management, productontwikkeling, productie, marketing en distributie. X is de eigenaar van de belangrijkste immateriële activa van de groep en draagt de belangrijkste ondernemersrisico’s. X heeft gesteld dat er een Vaste inrichting is in Nederland. De Vaste inrichting verricht activiteiten gerelateerd aan de naleving van regelgeving met betrekking tot de distributie van producten in Europa. De omzet gerelateerd aan de distributie van de producten wordt geadministreerd in de boeken van de Vaste inrichting, maar de Vaste inrichting oefent geen verkoopfuncties uit. De activiteiten van de Vaste inrichting bestaan uit goederenadministratie, zorg dragen voor juridische documentatie en optreden als aanspreekpunt voor bepaalde overheidsautoriteiten. De vaste inrichting voert deze activiteiten uit onder aansturing en regie van X. De Vaste inrichting draagt daarbij beperkte risico’s en heeft geen waardevolle immateriële activa. Naast de Vaste inrichting heeft de Z-groep ook een vennootschap die operationele activiteiten uitoefent in Nederland. Dit was onder andere de reden om de Vaste inrichting van X in Nederland te registreren. De gevraagde zekerheid vooraf heeft betrekking op de arm’s-lengthbeloning voor de ondersteunende activiteiten verricht door de Vaste inrichting ten behoeve van X.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vaststelling van een zakelijke beloning (een arm’s-lengthbeloning). Het arm’s-lengthbeginsel is in Nederland gecodificeerd in artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en in het OESO-modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing in artikel 9. In het OESO- commentaar op artikel 9 van het OESO-modelverdrag en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) wordt het arm’s- lengthbeginsel van een nadere invulling voorzien. Relevant in dit kader is het besluit van 22 april 2018, nr. 2018-6865 en/of het Verrekenprijsbesluit 2022, hierna (gezamenlijk) te noemen “verrekenprijsbesluit”. 20231024 APA 000004Voorts zijn relevant het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter, en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen). De winstallocatie aan vaste inrichtingen vindt plaats op grond van artikel 7 van het OESO- modelverdrag. In juli 2008 is het OESO-rapport ‘Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments’ (PE-Report) gepubliceerd, dat in 2010 is aangepast aan een eveneens in 2010 gepubliceerd nieuw artikel 7 OESO-modelverdrag. In dit rapport wordt beschreven hoe winsten aan vaste inrichtingen toegerekend dienen te worden onder toepassing van artikel 7 van het OESO-modelverdrag. In het besluit van 15 januari 2011, nr. IFZ2010/457M en/of het Besluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022, hierna (gezamenlijk) te noemen “besluit winstallocatie vaste inrichtingen”, geeft de Staatssecretaris inzicht in zijn standpunten met betrekking tot de winstallocatie aan vaste inrichtingen en wordt bevestigd dat het Nederlandse beleid aansluit bij de conclusies van het PE-Report.

Overwegingen

1. De Vaste inrichting van X oefent in Nederland bedrijfseconomische operationele activiteiten uit (de zogenoemde economische nexus) en voorts worden de bedrijfseconomische operationele activiteiten voor rekening en risico van de Vaste inrichting van X uitgeoefend. Deze activiteiten passen bij de functie van de Vaste inrichting binnen het concern. Aanvullend is het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting niet de enige dan wel doorslaggevende beweegreden voor het verrichten van de (rechts)handeling (en) of transacties, en evenmin heeft de gevraagde zekerheid vooraf betrekking op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.
2. De OESO-richtlijnen schrijven voor dat een arm’s-lengthbeloning wordt bepaald door middel van een vergelijkbaarheidsanalyse met onafhankelijke partijen. Daarbij dienen de functies, activa en gelopen risico’s van partijen te worden meegewogen. Binnen de fictieve transactie zijn de functies van de Vaste inrichting in vergelijking met die van X als uitvoerend te beschouwen. De Vaste inrichting kan daarom worden beschouwd als de minst complexe partij in de fictieve transactie en is derhalve aangemerkt als tested party.
3. De OESO-richtlijnen beschrijven een beperkt aantal methoden voor het bepalen van de arm’s-lengthresultaten. Als deze aanwezig is, geeft de comparable uncontrolled price (CUP) methode de best mogelijke indicatie van de zakelijkheid van de gehanteerde prijzen. Niet is gebleken dat voor de ondersteunende activiteiten verricht door de Vaste inrichting een CUP aanwezig is. Andere traditionele methoden gaan uit van de vergelijking van de bruto marges van vergelijkbare ongelieerde partijen met de tested party. De bepaling van de bruto marge is mede afhankelijk van kostenrubricering en van de vergelijkbare partijen is die onbekend. Daardoor geeft een vergelijking op het niveau van de netto operationele marges (transactional net margin Method) een betrouwbaardere uitkomst. In dit geval zijn de operationele kosten gekozen als maatstaf omdat de operationele kosten de relevante indicator zijn voor de waarde van de uitgeoefende ondersteunende functies, de gebruikte activa en gedragen risico’s door de Vaste inrichting. Met betrekking tot de omzetstroom verricht de Vaste inrichting geen relevante verkoopactiviteiten en draagt geen risico’s, maar verricht feitelijk vooral een administratieve functie. In overeenstemming met paragraaf 3.2.3 van het verrekenprijsbesluit wordt de Vaste inrichting daarom beloond met een winstopslag over de eigen relevante operationele kosten, en niet middels een omzetgerelateerde beloning. 20231024 APA
0000044. De bij het verzoek gevoegde benchmark studie is beoordeeld en passend bevonden bij de functies, activa en risico’s van de Vaste inrichting.

Conclusie

Partijen hebben vastgesteld dat voor de ondersteunende activiteiten verricht door de vaste inrichting ten behoeve van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de operationele kosten at arm’s-length is. Het gehanteerde percentage valt binnen een interquartile range van resultaten van ongelieerde partijen waarvan de lower quartile 4,97% bedraagt en de upper quartile 15,57%. In de vaststellingsovereenkomst is de mediaan gehanteerd. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026.