rul-20230905-apa-000008

Aanleiding

X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over Verrekenprijzen voor de boekjaren 2019 tot en met 2024.

Feiten

X is een vennootschap gevestigd in Nederland en behoort tot de Z-groep. De Z-groep is actief in de informatietechnologie sector. Z is gevestigd in de Europese Unie (EU) en functioneert als het hoofdkantoor van de Z-groep. Z verkoopt bepaalde producten en verleent gerelateerde diensten aan klanten wereldwijd. X verricht administratieve dienstverlenende activiteiten ten behoeve van Z.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vaststelling van een zakelijke beloning (een arm’s-lengthbeloning). Het arm’s-lengthbeginsel is in Nederland gecodificeerd in artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en in het OESO-modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing in artikel 9. In het OESO- commentaar op artikel 9 van het OESO-modelverdrag en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) wordt het arm’s- lengthbeginsel van een nadere invulling voorzien. Relevant in dit kader is het besluit van 22 april 2018, nr. 2018-6865 en/of het Verrekenprijsbesluit 2022, hierna (gezamenlijk) te noemen “verrekenprijsbesluit”. Voorts zijn relevant het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter, en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

X is op de hoogte gesteld dat het verzoek valt binnen de reikwijdte van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. X is door beide bevoegde autoriteiten gevraagd het verzoek aan te vullen met feiten en overige formaliteiten. Daarnaast is X gevraagd om een onderbouwing dat is voldaan aan de toegangsvoorwaarden van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Ondanks herhaaldelijke verzoeken en toezeggingen is X hieraan niet tegemoet gekomen. Het verzoek is door beide bevoegde autoriteiten buiten behandeling gesteld.

Conclusie

Er is geen zekerheid vooraf gegeven.