rul-20230606-atr-000005

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend om te bevestigen dat voltooiing van de vereffening na 31 december 2023 doch vóór 31 december 2025 niet zal worden beschouwd als gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing voor toepassing van de liquidatieverliesregeling.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X is onderdeel van een voornamelijk Nederlands concern dat actief is in de industriële sector. In Nederland worden door de tot het concern behorende vennootschappen activiteiten uitgeoefend door [> 1.000] werknemers. X houdt alle aandelen in Y, een vennootschap opgericht naar het recht van en gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie. Y is in liquidatie. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf over toepassing van artikel ll, tweede lid, tweede volzin van het overgangsrecht bij de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling. Relevant is het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen) van belang.

Overwegingen

X is gewezen op de additionele informatie die moet worden verstrekt voor het in behandeling nemen van het verzoek onder het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. X heeft daaropvolgend besloten het vooroverleg te staken. Het verzoek om zekerheid vooraf is vervolgens ingetrokken voordat kon worden toegekomen aan de beoordeling of werd voldaan aan de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Een inhoudelijke analyse is daardoor achterwege gebleven.

Conclusie

Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen.