rul-20230523-apa-000004

Aanleiding

X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over Verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten

X is een in Nederland gevestigde vennootschap en maakt onderdeel uit van de internationaal opererende Y-groep. Y is gevestigd in de Europese Unie (EU) en maakt ook onderdeel uit van de Y-groep. Tussen X en Y vinden goederenleveringen plaats. De gevraagde zekerheid vooraf heeft betrekking op de arm’s-lengthbeloning voor de levering van goederen tussen X en Y.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vaststelling van een zakelijke beloning (een arm’s-lengthbeloning). Relevant is het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen). Het arm’s-lengthbeginsel is in Nederland gecodificeerd in artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en in het OESO-modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing in artikel 9. In het OESO- commentaar op artikel 9 van het OESO-modelverdrag en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) wordt het arm’s- lengthbeginsel van een nadere invulling voorzien. De OESO-richtlijnen geven een internationaal geaccepteerde invulling aan het arm’s-lengthbeginsel en worden daarom ingevolge het besluit van 22 april 2018, nr. 2018-6865 en/of het Verrekenprijsbesluit 2022, hierna (gezamenlijk) te noemen “verrekenprijsbesluit” als een passende uitleg en verduidelijking van het in artikel 8b van de Wet Vpb omschreven beginsel gezien.

Overwegingen

X is op de hoogte gesteld dat het verzoek valt binnen de reikwijdte van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. X is gevraagd het verzoek aan te vullen met de formaliteiten, toegangsvoorwaarden van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter en additionele informatie om het verzoek te onderbouwen. Ondanks herhaaldelijke verzoeken en toezeggingen is X hieraan niet tegemoet gekomen. Het verzoek is daarom buiten behandeling gesteld.

Conclusie

Het verzoek is wegens gebrek aan informatie buiten behandeling gesteld. Er is geen zekerheid vooraf gegeven.