rul-20230228-apa-000001

Aanleiding

X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over Verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020.

Feiten

X is het in Nederland gevestigde hoofdkantoor van de Z-Groep. De Z-Groep is een internationaal opererende groep in de industriële sector. De Z-Groep produceert en verkoopt bepaalde producten en verleent gerelateerde diensten aan klanten wereldwijd. X is binnen de Z- Groep onder meer verantwoordelijk voor het strategisch management, sales en accountmanagement, onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten, het onderhoud van IT-systemen, financieel beheer, personeelsbeheer, inkoop, planning en project- en kostenbeheer. Onderdeel van de Z-Groep zijn de in diverse landen, zowel binnen als buiten de Europese Unie (EU), gevestigde groepsmaatschappijen die verantwoordelijk zijn voor de distributie en verkoop van bepaalde producten alsmede gerelateerde dienstverlening. De productie vindt plaats door Y, een in Nederland gevestigde groepsmaatschappij, en twee buiten de EU gevestigde groepsmaatschappijen. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vaststelling van een zakelijke beloning (een arm’s-lengthbeloning). Relevant is hierbij het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen). Het arm’s-lengthbeginsel is in Nederland gecodificeerd in artikel 8b Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en in het OESO- modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing in artikel 9. In het OESO- commentaar op artikel 9 van het OESO-modelverdrag en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) wordt het arm’s- lengthbeginsel van een nadere invulling voorzien. De OESO-richtlijnen geven een internationaal geaccepteerde invulling aan het arm’s-lengthbeginsel en worden daarom ingevolge het besluit van 22 april 2018, nr. 2018-6865 en/of het besluit van 14 juni 2022, nr. 2022-0000139020, hierna (gezamenlijk) te noemen “verrekenprijsbesluit” als een passende uitleg en verduidelijking van het in artikel 8b Wet Vpb omschreven beginsel gezien.

Overwegingen

Om het verzoek te kunnen behandelen is door de Belastingdienst additionele informatie gevraagd. Na overleg met de Belastingdienst heeft X vervolgens besloten om het vooroverleg te staken. Het verzoek om zekerheid vooraf is derhalve ingetrokken voordat kon worden toegekomen aan de verdere beoordeling of is voldaan aan de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Een inhoudelijke analyse is daardoor achterwege gebleven.

Conclusie

Er is geen zekerheid vooraf gegeven.