rul-20221220-rulov-000005

Aanleiding

Er is onder andere verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de tonnageregeling door X.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht en gevestigd in Nederland. X is gevoegd in een fiscale eenheid met andere in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen. De fiscale eenheid is actief, net als het internationale concern waartoe zij behoort, in de maritieme sector. De fiscale eenheid is voornemens haar maritieme activiteiten uit te breiden door deelname in samenwerkingsverbanden die fiscaal transparant zijn vanuit Nederlands perspectief. Aan X is jaren geleden een tonnagebeschikking uitgereikt als bedoeld in artik el 3.22, tweede lid Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB). Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Voor het verzoek zijn relevant: –artikel 8, eerste lid, Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb); –artikel 3.22 en 3.23 Wet IB; –het Besluit winst uit zeescheepvaart; –het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter; en –de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

X heeft zekerheid vooraf gekregen in een separate vaststellingsovereenkomst met een internationaal karakter waarvan de samenvatting al gepubliceerd is, dat de samen werkings- verbanden waarin zij gaat participeren kwalificeren als fiscaal transparant voor de Wet Vpb. Vervolgens heeft X heroverwogen of zij nog zekerheid wenst over de toepassing van het tonnageregime gezien de extra inspanningen die dat zou inhouden voor beide partijen. X heeft vervolgens besloten de gevraagde zekerheid voor het tonnageregime in te trekken en in haar aangifte Vennootschapsbelasting de tonnageregeling ook toe te passen op de nieuwe activiteiten.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.