rul-20221101-rulov-000004

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf of de voorwaarden van een grensoverschrijdende financiering als zakelijk kunnen worden beschouwd.

Feiten

Een natuurlijk persoon (X), woonachtig in het buitenland, houdt het v olledige belang in een naar Nederlands recht opgerichte en in Nederland gevestigde vennootschap (Y). X is voornemens om in het kader van een bedrijfsopvolging zijn belang in Y deels te schenken en deels te verkopen aan een nieuw op te richten vennootschap die feitelijk gevestigd zal zijn in Nederland (Z). X zal een lening verstrekken aan Z voor dit doeleinde. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X om zekerheid vooraf ziet op de vraag of de voorwaarden van de lening als zakelijk kunnen worden beschouwd. Bij de beoordeling van de zakelijkheid wordt aangesloten bij het totaalwinstbegrip, dat is neergelegd in artikel 8 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 jo. artikel 3.8 Wet op de inkomstenbelasting 2001. Relevant hierbij is het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter.

Overwegingen

Naar aanleiding van een initiële analyse van het verzoek is X op de hoogte gesteld dat het verzoek tot vooroverleg betrekking heeft op een grensoverschrijdende transactie en kwalificeert als een verzoek om een Ruling met een internationaal karakter. X is daarbij gewezen op de formaliteiten en toegangsvoorwaarden van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Ook is naar aanleiding van het verzoek aanvullende informatie verzocht. Het verzoek is ingetrokken en niet verder behandeld.

Conclusie

Als gevolg van de intrekking van het verzoek is het vooroverleg beëindigd. Een inhoudelijke behandeling van het verzoek heeft niet plaatsgevonden.