rul-20221101-rulov-000003

Aanleiding

Er is verzocht om zekerheid vooraf dat X kwalificeert als verdragsinwoner van een andere staat op grond van het relevante Belastingverdrag tussen Nederland en die andere staat (“Verdragsland A”).

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en al jaren feitelijk in Nederland gevestigd. X is een Houdstervennootschap en behoort tot een internationaal concern actief in de logistieke sector. Vanaf begin 2022 zullen alle leidinggevende taken van het bestuur van X vanuit Verdragsland A plaatsvinden. X gaat in Verdragsland A ook kantoor houden, de boekhouding voeren, een bankrekening aanhouden en ondersteunende werkzaamheden verrichten. Twee van de drie bestuurders zullen inwoner zijn van Verdragsland Al. Een van de bestuurders is inwoner van Nederland. De bestuurders zullen gezamenlijk bevoegd zijn. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek ziet op zekerheid vooraf of X op grond van het van toepassing zijnde Belastingverdrag tussen Nederland en Verdragsland A gezien kan worden als verdragsinwoner van Verdragsland A. Relevant is ook de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, vijfde lid Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

Naar aanleiding van een initiële analyse van het verzoek is X op de hoogte gesteld dat het verzoek van X kwalificeert als een verzoek om een Ruling met een internationaal karakter. X is daarbij gewezen op de formaliteiten en toegangsvoorwaarden van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Ook zijn nadere vragen gesteld over het gepresenteerde feitencomplex. In reactie hierop heeft X aangegeven het verzoek in te trekken en is het verzoek niet verder behandeld.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.