rul-20220607-apa-000005

Aanleiding

X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over Verrekenprijzen.

Feiten

X is gevestigd in Nederland en maakt onderdeel uit van een multinationale groep. X functioneert binnen de groep als principaal voor bepaalde activiteiten. X oefent diverse control functies uit ten aanzien van deze activiteiten, bezit relevante immateriële activa en draagt de belangrijkste ondernemingsrisico’s. X heeft gelieerde ondernemingen in het buitenland waarmee zij intercompany transacties aangaat. Dit zijn gelieerde (i) contract R&D-dienstverleners in de regio’s EMEA, APAC en Noord- Amerika, (ii) contract manufacturers in de regio’s EMEA en Noord-Amerika en (iii) warehouse dienstverleners in de regio EMEA. De contract R&D-dienstverleners verrichten onderzoeksactiviteiten voor X. Deze onderzoeksactiviteiten vinden plaats onder aansturing van X. De onderzoeksactiviteiten omvatten bijvoorbeeld het vertalen van onderzoeksresultaten in een innovatief idee voor een productcategorie (binnen de innovatiestrategie van X). Bij het uitvoeren van projecten volgen de R&D-dienstverleners een specifiek proces dat is opgelegd door X. De contract R&D- dienstverleners dragen beperkte risico’s en maken geen gebruik van eigen waardevolle activa. De contract manufacturers produceren producten voor X. Deze productieactiviteiten vinden plaats onder aansturing van X. De contract manufacturers kopen zelf op eigen naam grondstoffen in. De door de contract manufacturers geproduceerde producten worden door X gekocht. De contract manufacturers dragen beperkte risico’s en maken geen gebruik van eigen waardevolle activa. De warehouse dienstverleners zijn verantwoordelijk voor de opslag van producten. X is de eigenaar van de opgeslagen producten in de warehouse. X is tevens verantwoordelijk voor het transport van de producten van de manufacturer naar de warehouse en van de warehouse naar de eindklant. De warehouse dienstverleners houden zich onder andere bezig met het opslaan van inkomende goederen, voorbereiden van orders, administreren van orders, zorgdragen voor uitgaande goederen en het rapporteren over voorraden. De warehouse dienstverleners dragen beperkte risico’s en maken geen gebruik van eigen waardevolle activa. De gevraagde zekerheid vooraf heeft betrekking op de arm’s-lengthvergoeding voor de uitgeoefende activiteiten door de gelieerde buitenlandse ondernemingen.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vaststelling van een zakelijke beloning (een arm’s-lengthbeloning). Relevant is hierbij het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen). Het arm’s-lengthbeginsel is in Nederland gecodificeerd in artikel 8b Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en in het OESO- modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing in artikel 9. In het OESO- commentaar op artikel 9 van het OESO-modelverdrag en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) wordt het arm’s- lengthbeginsel van een nadere invulling voorzien. De OESO-richtlijnen geven een internationaal geaccepteerde invulling aan het arm’s-lengthbeginsel en worden daarom ingevolge het besluit van 22 april 2018, nr. 2018-6865 (verrekenprijsbesluit) als een passende uitleg en verduidelijking van het in artikel 8b Wet Vpb omschreven beginsel gezien.

Overwegingen

1. X oefent in Nederland bedrijfseconomische operationele activiteiten uit (de zogenoemde economische nexus) en voorts worden de bedrijfseconomische operationele activiteiten voor rekening en risico van X uitgeoefend. Deze activiteiten passen bij de functie van X binnen het concern. Aanvullend is het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting niet de enige dan wel doorslaggevende beweegreden voor het verrichten van de (rechts) handeling(en) of transacties, en evenmin heeft de gevraagde zekerheid vooraf betrekking op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.
2. De OESO-richtlijnen schrijven voor dat een arm’s-lengthbeloning wordt bepaald door middel van een vergelijkbaarheidsanalyse met onafhankelijke partijen. Daarbij dienen de functies, activa en gelopen risico’s van de tested party te worden meegewogen. Binnen de gelieerde transacties zijn de functies van de gelieerde buitenlandse ondernemingen als uitvoerend te duiden. De gelieerde buitenlandse ondernemingen kunnen daarom worden beschouwd als de minst complexe partijen in de gelieerde transacties en zijn aangemerkt als de tested party.
3. De OESO-richtlijnen beschrijven een beperkt aantal methoden voor het bepalen van de arm’s-length resultaten. Als deze aanwezig is, geeft de CUP-methode de best mogelijke indicatie van de zakelijkheid van de gehanteerde prijzen. Voor de activiteiten van de gelieerde buitenlandse ondernemingen zijn echter geen CUP’s aangetroffen. Een andere traditionele methode is de cost plus methode die uitgaat van de vergelijking van de bruto marges van vergelijkbare ongelieerde partijen met de tested party. De bepaling van de bruto marge is mede afhankelijk van kostenrubricering en van de vergelijkbare partijen is die onbekend. Daardoor geeft een vergelijking op het niveau van de netto operationele marges (transactional net margin Method met in dit geval kosten als maatstaf) een betrouwbaardere uitkomst.
4. De bij het verzoek gevoegde benchmarkstudies zijn beoordeeld en de uitkomsten zijn passend bevonden bij de functies, activa en risico’s van de gelieerde buitenlandse ondernemingen.

Conclusie

Partijen hebben vastgesteld dat voor de onderzoeksactiviteiten van de gelieerde contract R&D- dienstverleners een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de kosten at arm’s length is. Het percentage dat in de overeenkomst is opgenomen met betrekking tot de gelieerde contract R&D-dienstverleners in de EMEA regio valt binnen een interquartile range van resultaten van ongelieerde vergelijkbare partijen waarvan de lower quartile 4,1% bedraagt en de upper quartile 13,8%. De mediaan (afgerond) is in de vaststellingsovereenkomst gehanteerd. Het percentage dat in de overeenkomst is opgenomen met betrekking tot de gelieerde contract R&D-dienstverleners in de Noord-Amerikaanse regio valt binnen een interquartile range van resultaten van ongelieerde vergelijkbare partijen waarvan de lower quartile 4,1% bedraagt en de upper quartile 12,4%. De mediaan is in de vaststellingsovereenkomst gehanteerd. Het percentage dat in de overeenkomst is opgenomen met betrekking tot de gelieerde contract R&D-dienstverleners in de APAC regio valt binnen een interquartile range van resultaten van ongelieerde vergelijkbare partijen waarvan de lower quartile 5,2% bedraagt en de upper quartile 12,1%. In de vaststellingsovereenkomst is vanwege de specifieke feiten en omstandigheden een punt onder de mediaan gehanteerd. Partijen hebben vastgesteld dat voor de productieactiviteiten van de gelieerde contract manufacturers een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de totale kosten at arm’s length is. Het percentage dat in de overeenkomst is opgenomen met betrekking tot de gelieerde contract manufacturers in de EMEA regio valt binnen een interquartile range van resultaten van ongelieerde vergelijkbare partijen waarvan de lower quartile 4,2% bedraagt en de upper quartile 10,7%. De mediaan is in de vaststellingsovereenkomst gehanteerd. Het percentage dat in de overeenkomst is opgenomen met betrekking tot de gelieerde contract manufacturers in de Noord-Amerikaanse regio valt binnen een interquartile range van resultaten van ongelieerde vergelijkbare partijen waarvan de lower quartile 5,2% bedraagt en de upper quartile 11,4%. De mediaan is in de vaststellingsovereenkomst gehanteerd. Partijen hebben vastgesteld dat voor de warehouse activiteiten van de gelieerde warehouse dienstverleners een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de kosten at arm’s length is. Het percentage dat in de overeenkomst is opgenomen met betrekking tot de gelieerde warehouse dienstverleners valt binnen een interquartile range van resultaten van ongelieerde vergelijkbare partijen waarvan de lower quartile 2,3% bedraagt en de upper quartile 11,5%. De mediaan (afgerond) is in de vaststellingsovereenkomst gehanteerd. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2025.