rul-20220531-rulov-000004

Aanleiding

Er is verzocht om zekerheid vooraf dat door X voorgenomen terugbetalingen van aandelenkapitaal mogelijk zijn zonder heffing van Dividendbelasting.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht en feitelijk ook in Nederland gevestigd. De aandeelhouders van X zijn woonachtig binnen en buiten Nederland. X heeft het voornemen om een aantal kapitaalterugbetalingen te doen. Daaraan voorafgaand is men voornemens om agio om te zetten in nominaal aandelenkapitaal. Om praktische redenen wenst X slechts eenmalig goedkeuring te vragen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor meerdere kapitaalterugbetalingen in de toekomst. X behoort tot een concern dat in Nederland beschikt over gekwalificeerd personeel. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek ziet op zekerheid op de vraag of X onder de voorgestelde wijze van uitvoering voor alle aankomende kapitaalterugbetalingen er sprake is van (g)een opbrengst in de zin van artikel 3, eerst lid, onderdeel d, Wet op de Dividendbelasting 1965 (Wet DB). Relevant is ook het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Voorts is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

Er is overleg geweest tussen partijen waarin de Belastingdienst heeft aangegeven dat het onduidelijk is of sprake is van een opbrengst in de zin van artikel 3, eerste lid, onderdeel d, Wet DB. Het verzoek om zekerheid vooraf is daarop ingetrokken. Een volledige beoordeling of voldaan werd aan de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter heeft niet plaatsgevonden.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.