rul-20220215-atr-000003

Aanleiding

Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of een lening aangemerkt dient te worden als een bodemlozeputlening en derhalve geherkwalificeerd dient te worden naar Nederlandse fiscale maatstaven als eigen vermogen. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal opererend concern dat actief is in de dienstverlenende sector. X houdt 100% van de aandelen in Y. Y is een vennootschap die feitelijk gevestigd is in een staat buiten de Europese Unie (land A). Y functioneert als een Houdstervennootschap en houdt de aandelen in twee vennootschappen die ook gevestigd zijn in land A. De dochtervennootschappen van Y verrichten operationele activiteiten in land A. Deze activiteiten zijn al jaren verlieslatend. X is voornemens om een lening met 0% rente te verstrekken aan Y die door Y gebruikt zal worden om onder andere de activiteiten in land A te financieren. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek ziet op de kwalificatie van een lening naar Nederlandse fiscale maatstaven als eigen vermogen, omdat de lening aangemerkt dient te worden als een bodemlozeputlening. Deze beoordeling vindt plaats langs de lijnen van de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad hieromtrent (zie onder andere HR 27 januari 1988, BNB 1988/217 en HR 28 januari 1998, BNB 1998/148). Relevant is hierbij het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

Naar aanleiding van het ingediende verzoek is door de Belastingdienst aangegeven dat het geven van zekerheid vooraf binnen de gewenste zeer korte termijn niet mogelijk is. Naar aanleiding hiervan is het verzoek om zekerheid vooraf ingetrokken. Een verdere inhoudelijke analyse is daardoor achterwege gebleven.

Conclusie

Er is geen zekerheid vooraf gegeven, omdat het verzoek is ingetrokken.