rul-20220208-rulov-000006

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of sprake is van economische eigendom van investeringen en of deze investeringen en de corresponderende financiering in aanmerking moeten worden genomen op de balans. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025.

Feiten

X is een stichting opgericht naar het recht van Nederland. X verkrijgt financiering en heeft als doel te investeren in en technische bijstand te verlenen aan projecten in andere landen. X heeft geen eigen personeel in Nederland, haar werkzaamheden worden uitgev oerd door een derde partij. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Voor het verzoek zijn relevant artikel 8 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting (Wet IB 2001). Relevant is hierbij het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

1. In paragraaf 3, onderdeel a, van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter is aangegeven dat het vooroverleg ter verkrijging van zekerheid vooraf in de vorm van een Ruling met een internationaal karakter slechts wordt aangegaan als het verzoekende lichaam deel uitmaakt van een concern dat in Nederland bedrijfseconomische operationele activiteiten uitoefent (de zogenoemde economische nexus) en er bovendien voor rekening en risico van het verzoekende lichaam bedrijfseconomische operationele activiteiten worden uitgeoefend, waarvoor op concernniveau voldoende relevant personeel in Nederland aanwezig is.
2. Tijdens de behandeling van het vooroverleg is duidelijk geworden dat de Belastingdienst van mening is dat X niet voldoet aan het vereiste van paragraaf 3, onderdeel a, van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Daaropvolgend heeft X haar verzoek tot het verkrijgen van zekerheid vooraf ingetrokken.

Conclusie

Er is geen zekerheid vooraf gegeven omdat het verzoek is ingetrokken.