rul-20211116-rulov-000006

Aanleiding

X heeft verzocht om zekerheid vooraf over haar fiscale vestigingsplaats en of zij Dividendbelasting dient in te houden op toekomstige dividenduitkeringen aan haar aandeelhouder.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht. X houdt aandelen in Z, een vennootschap actief in de mediasector, opgericht naar Nederlands recht en feitelijk hier ook gevestigd. Alle aandelen van X worden gehouden door een natuurlijk persoon, Y. Y is meer dan tien jaren geleden geëmigreerd. X heeft al die tijd aangifte gedaan als onbeperkt binnenlands belastingplichtige maar X is van mening dat haar vestigingsplaats gelijktijdig met de emigratie van Y ook verplaatst is buiten Nederland. X is voornemens dividenduitkeringen te gaan doen aan Y. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek richt zich op dat X geen inwoner is van Nederland in de zin van het inwonersartikel opgenomen in de relevante Belastingverdrag c.q. regeling en dat X niet gehouden is om Nederlandse Dividendbelasting in te houden op toekomstige dividenduitkeringen aan Y als gevolg van het dividendartikel in de belastingregeling. Relevant is verder het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

Naar aanleiding van het initiële verzoek is extra informatie opgevraagd over het gepresenteerde feitencomplex en ter verificatie van de toegangsvoorwaarden van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Naar aanleiding van hetgeen hieruit naar voren kwam heeft de Belastingdienst haar twijfels geuit over de interpretatie van de wet- en regelgeving door X. In reactie daarop is het verzoek om zekerheid vooraf ingetrokken. Door de intrekking is het verzoek niet verder behandeld en ook geen conclusie getrokken of aan de toegangsvoorwaarden van voornoemd besluit voldaan werd.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.