rul-20210720-atr-000017

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een buitenlands paraplufonds (hierna: het fonds) naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men vraagt zekerheid voor de jaren 2021 tot en met 2025.

Feiten

Het fonds is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Dit betekent dat het fonds is onderverdeeld in meerdere subfondsen. Het fonds is tot stand gekomen naar het recht van een land in de Europese Unie. Het fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid, maar is een samenwerkingsverband tussen een bewaarder en een beheerder. Deelname van investeerders vindt plaats via participatiebewijzen. Het fonds kan worden vergeleken met een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht. In de fondsovereenkomst is een verbod opgenomen ten aanzien van de vervreemding van de participatiebewijzen aan een andere investeerder of aan een derde. Vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid kan uitsluitend geschieden aan het fonds zelf. Het fonds oefent geen operationele activiteiten uit in Nederland. De band met Nederland bestaat uit de mogelijke toetreding van Nederlandse investeerders tot het fonds. Daarnaast is het fonds voornemens om investeringen te doen in Nederland.

Rechtskader

In het verzoek vraagt de beheerder van het fonds om zekerheid vooraf over de kwalificatie van het fonds voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet. Relevant daarvoor is het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1870M (Besluit Vennootschapsbelasting fonds gemene rekening), zoals gewijzigd bij besluit van 15 december 2015, nr. BLKB 2015/1511M. Relevant is hierbij het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

1. In paragraaf 3, onderdeel a, van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter is aangegeven dat toegang tot het vooroverleg ter verkrijging van zekerheid vooraf in de vorm van een Ruling met een internationaal karakter is voorbehouden voor situaties waarin sprake is van voldoende economische nexus in Nederland. Deze bepaling inzake de economische nexus is niet van toepassing, omdat zekerheid vooraf wordt gevraagd over de kwalificatie van een (paraplu)fonds.
2. Het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting is niet de enige dan wel doorslaggevende beweegreden voor het verrichten van de (rechts)handeling(en) of transacties.
3. Evenmin heeft de gevraagde zekerheid vooraf betrekking op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.
4. Beoordeeld is of het fonds als transparant kan worden aangemerkt. Hiertoe is relevant het Besluit Vennootschapsbelasting fonds gemene rekening.
5. Volgens het besluit kwalificeert een fonds als besloten indien de vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid uitsluitend kan geschieden aan het fonds zelf of aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de participant, ook zonder dat daarvoor de toestemming van alle participanten vereist is (de zogenoemde inkoopvariant). In het gegeven geval is in de fondsovereenkomst opgenomen dat de vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid aan derden niet is toegestaan. Feitelijk kan vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid uitsluitend geschieden aan het fonds zelf.
6. Op grond van het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat het fonds voor toepassing van de Nederlandse belastingwet moet worden aangemerkt als transparant.

Conclusie

Het fonds kwalificeert voor toepassing van de Nederlandse belastingwet als transparant. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 10 februari 2021 tot en met 31 december 2025.