rul-20210622-rulov-000014

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf of een vordering op een buitenlandse dochtermaatschappij afgewaardeerd kan worden ten laste van de fiscale winst.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal opererend concern actief in de industriële sector . Het concern oefent in Nederland operationele activiteiten uit. De directe en enige aandeelhouder van X is A, een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land buiten de Europese Unie. De aandelen van A worden op haar beurt gehouden door een beursgenoteerde onderneming buiten de Europese Unie. X heeft in het verleden een vennootschap opgericht naar het recht van een land binnen de Europese Unie, B. B is feitelijk ook in dat land gevestigd en is niet transparant naar Nederlandse fiscale maatstaven. Bij oprichting heeft X financiering verstrekt aan deze vennootschap waarvoor een leningsovereenkomst opgesteld is. In het vooroverleg vraagt X bevestiging dat de vordering afgewaardeerd kan worden ten laste van de fiscale winst. X is door de inspecteur op de hoogte gesteld dat, aangezien er sprake is van een internationaal vooroverleg, X aanvullende informatie dient te verstrekken voordat het verzoek in behandeling kan worden genomen. Het verzoek is vervolgens ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X gaat over de vraag in hoeverre X haar vordering op B uit hoofde van de financiering kan afwaarderen ten laste van haar fiscale winst. Relevant hierbij is de fiscale kwalificatie van de financiering, de onzakelijke-leningjurisprudentie en in hoeverre X kan doen blijken dat de waarde nihil is. Relevant is hierbij het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Voorts is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken voordat kon worden toegekomen aan de beoordeling of werd voldaan de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Een inhoudelijke analyse is daardoor achterwege gebleven.

Conclusie

Als gevolg van de intrekking van het verzoek om zekerheid vooraf is het vooroverleg beëindigd.