rul-20210413-atr-000010

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of er Dividendbelasting verschuldigd is ten aanzien van een voorgenomen dividenduitkering.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland. X is feitelijk gevestigd in een land buiten de Europese Unie (Verdragsland A). Het doel van X is om te investeren in verschillende portfoliovennootschappen. De (uiteindelijke) aandeelhouder van X is een natuurlijk persoon, woonachtig in Verdragsland A. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf dat er geen Dividendbelasting verschuldigd is ten aanzien van een voorgenomen dividenduitkering op basis van de Wet op de Dividendbelasting 1965 en/of de toepassing van het verdrag tussen Nederland en Verdragsland A. Relevant is hierbij het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

Vanwege het ontbreken van volledige informatie over het feitencomplex is gevraagd om een nadere uitwerking van het verzoek. Vervolgens is het verzoek ingetrokken.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.