rul-20210202-atr-000003

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend om zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal opererend concern dat actief is in de dienstverlenende sector. X houdt meer dan 5% van het belang in Y, een samenwerkingsverband opgericht naar het recht van en gevestigd in een land dat is opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X om zekerheid vooraf dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is ziet op artikel 13 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Er dient voldaan te zijn aan de eisen van artikel 13, tweede lid van de Wet Vpb en er mag geen sprake zijn van als belegging gehouden deelnemingen als bedoeld in het negende lid van artikel 13 Wet Vpb, tenzij sprake is van een kwalificerende beleggingsdeelneming als bedoeld in het elfde lid van artikel 13 Wet Vpb. Relevant is hierbij het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

Op grond van paragraaf 3, onderdeel b, onder ii, van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter wordt geen vooroverleg gevoerd ter verkrijging van zekerheid vooraf indien de gevraagde zekerheid betrekking heeft op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in staten die zijn opgenomen in de hiervoor vermelde Regeling. In het voorliggend geval is Y gevestigd in een land dat is opgenomen in de hiervoor vermelde Regeling. Dit betekent dat ten aanzien van directe transacties met Y geen zekerheid vooraf worden gegeven. Het verzoek om zekerheid vooraf is in zijn geheel ingetrokken.

Conclusie

Er is geen zekerheid vooraf gegeven omdat het verzoek is ingetrokken.