rul-20201006-atr-000003

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een trust. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2019 tot en met 2023.

Feiten

X is een trust opgericht naar het recht van een staat genoemd in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van de Staatssecretaris van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528, Stcrt. 2018, 72064, zoals die is gewijzigd bij artikel VII van de Regeling van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019- 0000199975, Stcrt. 2019, 69810 (nr. DB 2018/216528) (hierna: “Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden”). X en Y zijn actief in de dienstverlenende sector. De trustee van X, Y, is opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in dezelfde hiervoor genoemde staat.

Rechtskader

Het verzoek van Y om zekerheid vooraf ziet op de kwalificatie van X naar Nederlandse fiscale maatstaven. Relevant daarvoor is het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1870M, later gewijzigd door het besluit van 15 december 2015, nr. BLKB 2015/1511M. Relevant is hierbij het besluit van de Staatssecretaris van 19 juni 2019, nr. 2019/13003, Stcrt. 2019, nr. 35519, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden.

Overwegingen

1. In paragraaf 3 van het besluit van 19 juni 2019, nr. 2019/31003 is onder a. aangegeven dat toegang tot het vooroverleg ter verkrijging van zekerheid vooraf in de vorm van een Ruling met een internationaal karakter is voorbehouden voor situaties waarin sprake is van voldoende economische nexus in Nederland. Deze bepaling inzake de economische nexus is niet van toepassing, het gaat om de kwalificatie van een buitenlandse Hybride rechtsvorm.
2. Voorts is in paragraaf 3 van het Besluit van 19 juni 2019, nr. 2019/31003 onder b. punt ii aangegeven dat geen vooroverleg wordt gevoerd ter verkrijging van zekerheid vooraf in de vorm van een Ruling met een internationaal karakter als de gevraagde zekerheid vooraf betrekking heeft op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden.
3. Geconstateerd is dat X en Y zijn opgericht naar het recht van, en dat Y tevens is gevestigd in een staat die is opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden. Derhalve wordt niet aan de voorwaarden voldaan en kan geen vooroverleg worden gevoerd.

Conclusie

Het verzoek om zekerheid vooraf kan niet in behandeling worden genomen.