rul-20200804-atr-000003

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2019 tot en met 2023.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. De aandelen van X worden gehouden door Y. Y is een vennootschap opgericht naar het recht van een land buiten de Europese Unie en aldaar onderworpen. Het concern is actief in de dienstverlenende sector. X houdt een belang in een operationele vennootschap opgericht naar het recht van en gevestigd in een land binnen de Europese Unie. X treedt op als Houdstervennootschap. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X op het verkrijgen van zekerheid vooraf dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, ziet op artikel 13, negende en elfde lid van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Relevant is hierbij het besluit van de Staatssecretaris van 19 juni 2019, nr. 2019/13003, Stcrt. 2019, nr. 35519, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van de Staatssecretaris van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528, Stcrt. 2018, 72064, zoals die is gewijzigd bij artikel VII van de Regeling van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810.

Overwegingen

Het is niet duidelijk of er in Nederland voor rekening en risico van de verzoekende belanghebbende bedrijfseconomische operationele activiteiten worden uitgeoefend, waarvoor op concernniveau voldoende relevant personeel in Nederland aanwezig is. Derhalve is niet duidelijk of wordt voldaan aan de voorwaarden uit het besluit van 19 juni
2019. Verzoeker heeft een inschatting gemaakt van de mogelijke additionele administratieve lasten en er vervolgens voor gekozen om het vooroverleg te staken. Een verdere inhoudelijke analyse is derhalve achterwege gebleven.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen.