rul-20200714-atr-000008

Aanleiding

Er is verzocht om zekerheid vooraf over de aanwezigheid van een Vaste inrichting in het buitenland.

Feiten

X is een entiteit opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X is een samenwerkingsverband aangegaan met een buitenlandse partij gevestigd in een land in de Europese Unie. De buitenlandse partij wordt voor Nederlandse fiscale doeleinden als transparant aangemerkt en staat ook als zodanig vermeld op de lijst gekwalificeerde buitenlandse samenwerkingsverbanden. X is actief in de sector dienstverlening. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X om zekerheid vooraf ziet op artikel 15e van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Relevant is hierbij het besluit van de Staatssecretaris van 19 juni 2019, nr. 2019/13003, Stcrt. 2019, nr. 35519, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van de Staatssecretaris van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528, Stcrt. 2018, 72064, zoals die is gewijzigd bij artikel VII van de Regeling van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810.

Overwegingen

Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken voordat kon worden toegekomen aan de beoordeling of werd voldaan aan de voorwaarden uit het besluit van 19 juni 2019 (nummer 2019/13003). Verzoeker heeft een inschatting gemaakt van de mogelijke additionele administratieve lasten en er vervolgens voor gekozen om het vooroverleg te staken. Een inhoudelijke analyse is daardoor achterwege gebleven.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.