rul-20200714-atr-000001

Aanleiding

Er is verzocht om zekerheid vooraf ten aanzien van de fiscale gevolgen van een inkoop van aandelen.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X wordt gehouden door een vennootschap gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU). X behoort tot een concern, actief in de industriële sector . X houdt deelnemingen in Nederland. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Men verzoekt om zekerheid vooraf dat de inkoop van aandelen door X geen belastingheffing in Nederland tot gevolg heeft. Hiertoe is van belang of de inhoudingsvrijstelling als bedoeld in artikel 4, tweede lid en verder van de Wet op de Dividendbelasting 1965 van toepassing is. Tevens is van belang of er sprake is van buitenlandse belastingplicht op grond van artikel 17, derde lid, onderdeel b van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Ook is het Belastingverdrag tussen Nederland en de andere lidstaat van de EU van belang. Relevant is hierbij het besluit van de Staatssecretaris van 19 juni 2019, nr. 2019/13003, Stcrt. 2019, nr. 35519, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van de Staatssecretaris van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528, Stcrt. 2018, 72064, zoals die is gewijzigd bij artikel VII van de Regeling van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810.

Overwegingen

Uit initieel overleg tussen partijen is naar voren gekomen dat in het voorliggende geval wellicht sprake is van een structuur die is opgezet met als beweegreden belastingbesparing als bedoeld in paragraaf 3, onderdeel b, ten eerste, van het hiervoor genoemde besluit. Verzoeker heeft na dit initiële overleg besloten het vooroverleg te staken en het verzoek ingetrokken. Er heeft derhalve geen verdere inhoudelijke behandeling plaatsgevonden.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.