rul-20200519-atr-000002

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van een vangnetbeslissing als bedoeld in artikel 26 lid 7, van het Belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika en staat aan het hoofd van een internationaal concern. Het concern is actief in de financiële sector. X houdt indirect alle aandelen van een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. Deze Nederlandse vennootschap fungeert (indirect) als Houdstervennootschap voor een aantal actieve Nederlandse en buitenlandse vennootschappen welke eveneens actief zijn in de financiële sector. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek is gericht op het verkrijgen van een zogenoemde vangnetbeslissing zoals opgenomen in artikel 26, zevende lid, van het verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika. Relevant is hierbij het besluit van de Staatssecretaris van 19 juni 2019, nr. 2019/13003, Stcrt. 2019, nr. 35519, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van de Staatssecretaris van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528, Stcrt. 2018, 72064, zoals die is gewijzigd bij artikel VII van de Regeling van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810.

Overwegingen

1. Op grond van onderdeel 8 van het besluit van 19 juni 2019, nr. 2019/13003 heeft een vangnetbeslissing niet het karakter van een vaststellingsovereenkomst. Wel is sprake van zekerheid vooraf als bedoeld in de Wet op de internationale bijstandsverlening en dient de afspraak uitgewisseld te worden met het buitenland. Om deze reden dient ook getoetst te worden aan de voorwaarden opgenomen in onderdeel 3 van het hiervoor aangehaalde besluit.
2. Nadat dit aan belanghebbende is uitgelegd, heeft zij ervoor gekozen om het verzoek voor afgifte van een vangnetbeslissing in te trekken. Er heeft daarom geen inhoudelijke beoordeling plaatsgevonden.

Conclusie

Er is geen vangnetbeslissing afgegeven omdat het verzoek is ingetrokken.