rul-20200414-atr-000004

Aanleiding

Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de liquidatieverliesregeling.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X houdt, via Y, een vennootschap eveneens opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd, 100% van de aandelen in Z. Z was een operationele vennootschap opgericht naar het recht van een land buiten de Europese Unie (EU). X behoort tot een concern, actief in de agrarische sector. Door omstandigheden is het bedrijf van Z teniet gegaan. Men wenst Z te liquideren.

Rechtskader

Het verzoek van X om zekerheid vooraf dat de liquidatieverliesregeling van toepassing is ziet op artikel 13d van de Wet op de Vennootschapsbelasting (Wet Vpb). Er dient sprake te zijn van een situatie als in artikel 13d, eerste lid Wet Vpb, waarbij tevens aan de voorwaarden van artikel 13d, elfde lid Wet Vpb moet worden voldaan, voordat het liquidatieverlies in aanmerking genomen kan worden. Relevant is hierbij het besluit van de Staatssecretaris van 19 juni 2019, nr. 2019/13003, Stcrt. 2019, nr. 35519, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van de Staatssecretaris van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528, Stcrt. 2018, 72064, zoals die is gewijzigd bij artikel VII van de Regeling van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810.

Overwegingen

1. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken voordat kon worden toegekomen aan de beoordeling of werd voldaan aan de voorwaarden uit het besluit van 19 juni 2019 (nummer 2019/13003). Verzoeker heeft een inschatting gemaakt van de mogelijke additionele administratieve lasten en er vervolgens voor gekozen om het vooroverleg te staken. Een inhoudelijke analyse is daardoor achterwege gebleven.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.