rul-20200317-apa-000007

Aanleiding

X heeft voor 1 juli 2019 een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over Verrekenprijzen. X heeft uiteindelijk in het licht van een door haar zinvol gevonden besteding van tijd en middelen besloten het verzoek in te trekken.

Feiten

X is een in Nederland gevestigde entiteit binnen de B groep en houdt zich bezig met productie- en R&D activiteiten.

Rechtskader

Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vaststelling van een zakelijke beloning (een arm’s-lengthbeloning). Relevant is hierbij het besluit van de Staatssecretaris van 19 juni 2019, nr. 2019/13003, Stcrt. 2019, nr. 35519, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van de Staatssecretaris van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528, Stcrt. 2018, 72064, zoals die is gewijzigd bij artikel VII van de Regeling van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810. Het arm’s-lengthbeginsel is in Nederland gecodificeerd door artikel 8b Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en in het OESO-modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing in artikel 9. In het OESO-commentaar op artikel 9 van het OESO- modelverdrag en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) wordt het arm’s-lengthbeginsel van een nadere invulling voorzien. De OESO-richtlijnen geven een internationaal geaccepteerde invulling aan het arm’s- lengthbeginsel en worden daarom in het verrekenprijsbesluit van 11 mei 2018 (2018- 6865) als een passende uitleg en verduidelijking van het in artikel 8b Wet Vpb omschreven beginsel gezien.

Overwegingen

Met ingang van 1 juli 2019 is het Besluit van 19 juni 2019, nr. 2019/13003, Stcrt. 35519 van toepassing en is het proces om tot een vaststellingsovereenkomst te komen met meer (procedurele) waarborgen en transparantie omkleed. Als gevolg van deze wijziging heeft X een inschatting gemaakt van de mogelijke additionele administratieve lasten. X heeft er vervolgens voor gekozen om het verzoek om vooroverleg in te trekken.

Conclusie

Er is geen zekerheid vooraf gegeven.