rul-20200217-atr-000006

Aanleiding

Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een Vaste inrichting in Nederland. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2019.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van een andere EU-lidstaat, een land waarmee Nederland een Belastingverdrag heeft gesloten en is aldaar gevestigd. X is actief in de industriële sector. X verricht in 2019 werkzaamheden in Nederland die in het verlengde liggen van de werkzaamheden van het hoofdhuis. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X om zekerheid vooraf dat geen sprake is van een Vaste inrichting in Nederland ziet op de toepassing van artikel 17, derde lid, onderdeel a of 17a van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Als sprake is van een Vaste inrichting op basis van deze artikelen, dient op basis van de relevante bepalingen van het Belastingverdrag tussen Nederland en Verdragsland A te worden bepaald of Nederland wel kan heffen. Relevant is hierbij het besluit van de Staatssecretaris van 19 juni 2019, nr. 2019/13003, Stcrt. 2019, nr. 35519, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van de Staatssecretaris van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528, Stcrt. 2018, 72064, zoals die is gewijzigd bij artikel VII van de Regeling van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810.

Overwegingen

Tijdens de behandeling van het vooroverleg is duidelijk geworden dat de Belastingdienst van mening is dat de werkzaamheden die worden verricht in Nederland leiden tot de aanwezigheid van een Vaste inrichting in Nederland. X heeft vervolgens gekozen het vooroverleg te staken en heeft het verzoek om zekerheid vooraf ingetrokken. Voor het boekjaar 2019 wordt aan X een aangifte Vennootschapsbelasting uitgereikt.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken. Voor het boekjaar 2019 wordt aan X een aangifte Vennootschapsbelasting uitgereikt.