rul-20200107-atr-000005

Aanleiding

Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de jaren 2019 tot en met 2022.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal opererend concern, A, dat in Nederland, via een aantal actieve groepsmaatschappijen, operationele activiteiten ontplooit. Het concern is actief in de dienstverlenende sector. X houdt alle aandelen in tien vennootschappen, opgericht naar het recht van en gevestigd in zowel landen binnen als buiten de Europese Unie.

Rechtskader

Er dient voldaan te zijn aan de eisen van artikel 13, tweede lid van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (‘Wet Vpb’) en er mag geen sprake zijn van als belegging gehouden deelnemingen als bedoeld in het negende lid van artikel 13 Wet Vpb, tenzij sprake is van een kwalificerende beleggingsdeelneming als bedoeld in het elfde lid van artikel 13 Wet Vpb. Relevant is hierbij het besluit van 19 juni 2019 (nummer 2019/13003), waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (DB 2018/216528).

Overwegingen

De overwegingen zijn als volgt:
1. A oefent via in Nederland gevestigde ondernemingen bedrijfseconomische operationele activiteiten uit (de zogenoemde economische nexus) en voorts worden de relevante bedrijfseconomische operationele activiteiten voor rekening en risico van X uitgeoefend. Deze activiteiten passen bij de functies van het lichaam binnen het concern.
2. De gevraagde zekerheid vooraf heeft geen betrekking op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in Staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.
3. Tevens is het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting niet de enige dan weldoorslaggevende beweegreden voor het verrichten van de (rechts)handeling(en) of transacties.
4. X houdt meer dan 5% van de aandelen in de tien vennootschappen. Deze vennootschappen hebben allen een rechtsvorm die vergelijkbaar is met een Nederlandse N.V. op grond van het besluit van 11 december 2009, CP2009/519M, zodat zij kwalificeren als niet- transparante entiteiten. Derhalve wordt voldaan aan de eisen voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling op grond van artikel 13, tweede lid Wet Vpb.
5. Vervolgens dient beoordeeld te worden of deze vennootschappen niet dienen te worden aangemerkt als beleggingsdeelnemingen in de zin van artikel 13, negende lid Wet Vpb.
6. De dochtervennootschappen van X kwalificeren als operationele vennootschappen. Zij verrichten derhalve activiteiten die in het verlengde liggen van de activiteiten van het concern in haar geheel. X legt een relatie tussen de bedrijfsmatige activiteiten van de moedermaatschappij en de activiteiten van de kleindochtermaatschappijen. Om deze reden is voor deze dochtervennootschappen aan de oogmerktoets, zoals opgenomen in artikel 13, negende lid van de Wet Vpb voldaan.

Conclusie

De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de vennootschappen gehouden door X. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022.