rul-20191211-atr-000001

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een buitenlandse Hybride rechtsvorm. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2019 tot en met 2023.

Feiten

Y is een internationaal opererend concern, actief in de dienstverlenende sector. Dit concern verricht activiteiten in lidstaten van de Europese Unie middels vestigingen in de betreffende landen. Het voornemen bestaat om X LLP op te richten, waarbij alle partners van Y tevens partner worden in X LLP. X LLP zal een samenwerkingsverband zijn, opgericht naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie en zal feitelijk aldaar gevestigd zijn. X LLP zal behoren tot het concern van Y.

Rechtskader

Het verzoek van X LLP om zekerheid vooraf dat zij voor Nederlandse fiscale doeleinden kwalificeert als transparante entiteit ziet op het Besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M. Relevant is hierbij het besluit van 19 juni 2019 (nummer 2019/13003), waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528.

Overwegingen

Aan de voorwaarden voor het in behandeling nemen van het verzoek om zekerheid vooraf is voldaan:
1. In paragraaf 3 van het Besluit van 19 juni 2019, nr. 2019/13003 is onder letter a aangegeven dat geen vooroverleg wordt gevoerd ter verkrijging van zekerheid vooraf in de vorm van een Ruling met een internationaal karakter als het verzoekende lichaam niet deel uitmaakt van een concern dat in Nederland bedrijfseconomische operationele activiteiten uitoefent (de zogenoemde economische nexus) en er bovendien niet voor rekening en risico van de verzoekende belanghebbende bedrijfseconomische operationele activiteiten worden uitgeoefend, waarvoor op concernniveau voldoende relevant personeel in Nederland aanwezig is. In ditzelfde onderdeel is aangegeven dat deze bepaling naar haar aard niet van toepassing is als zekerheid wordt gevraagd over het feit dat geen sprake is van buitenlandse belastingplicht in de zin van artikel 17 of 17a Wet Vpb. Aangezien zekerheid wordt gevraagd ten aanzien van de kwalificatie van een buitenlandse Hybride rechtsvorm, is op basis van doel en strekking deze bepaling niet van toepassing.
2. De gevraagde zekerheid vooraf heeft geen betrekking op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in Staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.
3. Tevens is het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting niet de enige dan wel doorslaggevende beweegreden voor het verrichten van de (rechts)handeling(en) of transacties, de winsten worden in dit specifieke geval belast bij de participanten van X LLP.
4. De kwalificatie van X LLP heeft plaatsgevonden op basis van de civielrechtelijke wet- en regelgeving van het desbetreffende land, de statuten van het samenwerkingsverband en de Nederlandse wet- en regelgeving.
5. Het Besluit kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden, CPP2009/519M, is in dit kader relevant. Aan de hand van de feiten en omstandigheden en van de vier vragen (het toetsingskader) is beoordeeld of X LLP overeenkomt met een kapitaalvennootschap of met een personenvennootschap. De omstandigheid dat X LLP overduidelijk een persoonlijke samenwerking kent, is van doorslaggevend belang geweest. Toetsingskader A) Kan het samenwerkingsverband de juridische eigendom hebben van de vermogensbestanddelen waarmee het de activiteiten uitoefent? B) Zijn alle participanten beperkt aansprakelijk voor de schulden en de andere verplichtingen van het samenwerkingsverband? C) Heeft het samenwerkingsverband een in aandelen verdeeld kapitaal in civielrechtelijke zin, dan wel kan het kapitaal in maatschappelijke zin gelijkgesteld worden met een in aandelen verdeeld kapitaal? D) Kan er, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van participanten plaatsvinden zonder dat toestemming nodig is van alle participanten?
6. Aan de hand hiervan is geconcludeerd dat X LLP meer kenmerken heeft van een personenvennootschap dan van een kapitaalvennootschap. X LLP kwalificeert daarom voor de Nederlandse belastingheffing als een transparant samenwerkingsverband.

Conclusie

Met betrekking tot X LLP wordt bevestigd dat zij op grond van het Besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M voor Nederlandse fiscale doeleinden als een transparante entiteit wordt aangemerkt. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2023.