rul-20191202-atr-000009

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de afwezigheid van een Vaste inrichting in Nederland.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van een jurisdictie binnen de Europese Unie, een land waarmee Nederland een verdrag is overeengekomen en is feitelijk aldaar gevestigd. X behoort tot een internationaal opererend concern dat actief is in de handelssector. Het verzoek is ingetrokken omdat X kort na het indienen van het verzoek heeft besloten de activiteiten in Nederland voort te zetten middels een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland.

Rechtskader

Het verzoek van X om zekerheid vooraf dat geen sprake is van een Vaste inrichting in Nederland ziet op de toepassing van artikel 17, derde lid, onderdeel a of 17a van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Als sprake is van een Vaste inrichting op basis van deze artikelen, dient op basis van de relevante bepalingen van het Belastingverdrag tussen Nederland en het toepasselijke Verdragsland te worden bepaald of Nederland wel kan heffen. Relevant is hierbij het besluit van 19 juni 2019 (nummer 2019/13003), waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528.

Overwegingen

Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken voordat kon worden toegekomen aan de beoordeling of wordt voldaan aan de voorwaarden uit het besluit van 19 juni
2019. Een inhoudelijke analyse is daardoor achterwege gebleven.

Conclusie

Er is geen zekerheid vooraf gegeven omdat het verzoek is ingetrokken.