rul-20191029-atr-000010

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de zogenoemde vangnetbepaling in de ‘limitation on benefitsbepaling’ opgenomen in een aantal door Nederland gesloten belastingverdragen.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X is een handelsonderneming. Eén van de aandeelhouders van X is een vennootschap opgericht naar het recht van een land buiten de Europese Unie, een land waarmee Nederland een Belastingverdrag heeft gesloten en feitelijk aldaar gevestigd. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek om zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de zogenoemde vangnetbepaling in de ‘limitation on benefitsbepaling’ ziet op het toepasselijke bilaterale Belastingverdrag. Getoetst moet worden of er wordt voldaan aan de relevante eisen zoals opgenomen in het toepasselijke Belastingverdrag om in aanmerking te komen voor een vangnetbeschikking. Relevant hierbij is het besluit van 19 juni 2019 (nummer 2019/13003), waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528.

Overwegingen

Ten tijde van de behandeling van het verzoek is verzoeker tot de conclusie gekomen dat het mogelijk is gebruik te maken van de inhoudingsvrijstelling Dividendbelasting (artikel 4, tweede lid van de Wet op de Dividendbelasting 1965). Het verzoek is vervolgens ingetrokken.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.