rul-20191014-atr-000001

Aanleiding

Er is verzocht om zekerheid vooraf over de buitenlandse belastingplicht, de inhoudingsvrijstelling en de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2019 tot en met 2023.

Feiten

X en haar dochter Y zijn vennootschappen opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. De aandeelhouder van X is gevestigd in een land in de Europese Unie. De deelnemingen van X en Y zijn ook gevestigd in landen in de Europese Unie. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X om zekerheid vooraf dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, ziet op artikel 13 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (‘Wet Vpb’). Tevens verzoekt de groep zekerheid vooraf over toepassing van de inhoudingsvrijstelling als bedoeld in artikel 4, tweede lid en verder van de Wet op de Dividendbelasting 1965 (‘Wet DB’). Deze zekerheid vraagt men voor uitkeringen van X aan haar aandeelhouder Z. Men verzoekt ook om te bevestigen dat Z niet buitenlands belastingplichtig is als bedoeld in artikel 17 en artikel 17a van de Wet Vpb. Relevant is hierbij het besluit van 19 juni 2019 (nummer 2019/13003), waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528).

Overwegingen

Het is niet duidelijk of er in Nederland voor rekening en risico van de verzoekende belang- hebbende bedrijfseconomische operationele activiteiten worden uitgeoefend, waarvoor op concernniveau voldoende relevant personeel in Nederland aanwezig is. Derhalve is niet duidelijk of wordt voldaan aan de voorwaarden uit het besluit van 19 juni
2019. Verzoeker heeft een inschatting gemaakt van de mogelijke additionele administratieve lasten en er vervolgens voor gekozen om het vooroverleg te staken. Een verdere inhoudelijke analyse is derhalve achterwege gebleven.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.