rul-20191011-atr-000005

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de buitenlandse belastingplicht.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar buitenlands recht en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal opererend concern dat actief is in de dienstverlenende sector. X heeft een moedermaatschappij Y in een Verdragsland en houdt diverse deelnemingen gevestigd in landen binnen de Europese Unie. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Men verzoekt te bevestigen dat Y niet buitenlands belastingplichtig is als bedoeld in artikel 17 en artikel 17a van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Relevant is hierbij het besluit van 19 juni 2019 (nummer 2019/13003), waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528).

Overwegingen

Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken voordat kon worden toegekomen aan de beoordeling of werd voldaan aan de voorwaarden uit het besluit van 19 juni
2019. Een inhoudelijke analyse is daardoor achterwege gebleven.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.