rul-20191007-atr-000003

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de inhoudingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht.

Feiten

X is een Coöperatie opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een concern, actief in de dienstverlening. X heeft 2 buitenlandse leden, waarbij beide leden 50% van de lidmaatschapsrechten in X houden. X houdt een deelneming in Nederland. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

X verzoekt om zekerheid vooraf over de toepassing van de inhoudingsvrijstelling als bedoeld in artikel 4, tweede lid en verder van de Wet op de Dividendbelasting 1965. Daarnaast verzoekt men om te bevestigen dat de leden van X niet buitenlands belastingplichtig zijn als bedoeld in artikel 17 en artikel 17a van de Wet Vennootschapsbelasting 1969. Relevant is hierbij het besluit van 19 juni 2019 (nummer 2019/13003), waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528)

Overwegingen

Het is niet duidelijk of er in Nederland voor rekening en risico van de verzoekende belang- hebbende bedrijfseconomische operationele activiteiten worden uitgeoefend, waarvoor op concernniveau voldoende relevant personeel in Nederland aanwezig is. Derhalve is niet duidelijk of wordt voldaan aan de voorwaarden uit het besluit van 19 juni
2019. Een inhoudelijke analyse van het verzoek is achterwege gebleven aangezien het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.