rul-20230117-ibox-000004

Aanleiding

De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de Innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2020, aansluitend op een eerdere afspraak.

Feiten

X is een industriële onderneming met [151 – 300] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 51 miljoen – € 150 miljoen]. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Rechtskader

Het verzoek van X om toepassing van uitgroei van de Innovatiebox ziet op toepassing van het overgangsrecht als bedoeld in artikel 34d, eerste lid, van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Voorts zijn de besluiten van 1 september 2014 (Stcrt. 2014, nr. 25141) en van 6 december 2018 (Stcrt. 2018, nr. 68661) inzake de toepassing van de Innovatiebox, hierna te noemen “besluit Innovatiebox”, het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, paragraaf 3 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht en de Regeling laagbelastende staten en niet- coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen) aan de orde.

Overwegingen

Alle betrokken aangiften Vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend. Het verzoek om zekerheid vooraf is vervolgens buiten behandeling gesteld, voordat kon worden toegekomen aan de beoordeling of werd voldaan aan de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Een inhoudelijke analyse op dat punt is derhalve achterwege gebleven.

Conclusie

Het verzoek is buiten behandeling gesteld. Er is geen zekerheid vooraf gegeven.