rul-20221213-ibox-000003

Aanleiding

De vennootschap X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de Innovatiebox over de periode 2020 tot en met 2024, aansluitend op een eerdere afspraak over de periode 2014 tot en met 2019, die is vervallen per 1 januari 2017 als gevolg van een wetswijziging.

Feiten

X is een industriële onderneming, deel uitmakende van een concern met [11 – 25] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 1 miljoen – € 5 miljoen]. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode. X heeft (tot op heden) geen S&O verklaringen aangevraagd of verkregen. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X om toepassing van de Innovatiebox ziet op de artikelen 12b tot en met 12bg van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Voorts zijn het Innovatieboxbesluit 2021 en/of het besluit van 6 december 2018 (Stcrt. 2018, nr. 68661) inzake de toepassing van de Innovatiebox, hierna (gezamenlijk) te noemen “besluit Innovatiebox”, het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, paragraaf 3 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen) aan de orde.

Overwegingen

Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken doordat X na indienen van het verzoek tot de conclusie is gekomen dat niet kan worden voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor toepassing van artikel 12b van de Wet Vpb (zoals dat artikel luidt met ingang van 1 januari 2017), en voorts dat toepassing van het overgangsrecht reeds is beëindigd voorafgaand aan de beoogde looptijd van de gevraagde zekerheid. Dientengevolge heeft X haar verzoek ingetrokken. Hierdoor heeft er geen beoordeling plaatsgevonden of werd voldaan aan de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, en is een verdere inhoudelijke analyse achterwege gebleven.

Conclusie

Het verzoek is ingetrokken.