rul-20220222-ibox-000003

Aanleiding

De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de Innovatiebox over de periode 2015 tot en met 2019.

Feiten

X is een industriële onderneming met [11 – 25] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 1 miljoen – € 5 miljoen]. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode. Het verzoek is buiten behandeling gesteld.

Rechtskader

Het verzoek van X om toepassing van de Innovatiebox ziet op de artikelen 12b tot en met 12bg van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Voorts zijn het besluit van 6 december 2018 (Stcrt. 2018, nr. 68661) inzake de toepassing van de Innovatiebox, het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, paragraaf 3 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen) aan de orde.

Overwegingen

X heeft aan haar verzoek geen opvolging gegeven in verband met slechte economische vooruitzichten, waardoor zij weinig voordeel verwacht van de toepassing van de Innovatiebox. Het verzoek is buiten behandeling gesteld voordat de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter getoetst konden worden. Een inhoudelijke analyse is daardoor achterwege gebleven.

Conclusie

Het verzoek is buiten behandeling gesteld. Er is geen zekerheid vooraf gegeven.