rul-20220215-ibox-000002

Aanleiding

De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de Innovatiebox over de periode 2020 tot en met 2023. Tevens is verzocht om toepassing van de Innovatiebox in de reeds ingediende aangiften Vennootschapsbelasting over de jaren 2018 en 2019.

Feiten

X is een industriële onderneming met [75 – 150] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 16 miljoen – € 50 miljoen]. X heeft dochtermaatschappijen in het buitenland met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode. Mede door een wijziging in haar economische vooruitzichten en haar inschatting van de kosten van het te voeren vooroverleg heeft X er voor gekozen om het verzoek in te trekken.

Rechtskader

Het verzoek van X om toepassing van de Innovatiebox ziet op de artikelen 12b tot en met 12bg van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Voorts zijn het besluit van 6 december 2018 (Stcrt. 2018, nr. 68661) inzake de toepassing van de Innovatiebox, het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, paragraaf 3 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen) aan de orde.

Overwegingen

Als gevolg van een wijziging in haar economische vooruitzichten heeft belanghebbende een inschatting gemaakt van de mogelijke additionele administratieve lasten met betrekking tot het te voeren vooroverleg. X heeft er vervolgens voor gekozen om het vooroverleg te staken en heeft het verzoek om zekerheid vooraf ingetrokken. Zodoende is niet toegekomen aan de beoordeling of werd voldaan aan de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Een verdere inhoudelijke analyse van het verzoek door de Belastingdienst is daarom achterwege gebleven.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken. Er is geen zekerheid vooraf gegeven.